.

.

.

January 14, 2009

ကာကြယ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား

ေဒါက္တာတင့္ေဆြမွ ကြ်န္ေတာ့္ထံ ေပးပို႔လာတဲ့ ဒီအစီရင္ခံစာဟာ ဖတ္လို႔မ၀ႏိုင္ေအာင္ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ လွပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြ အတြက္ ေလ့လာမွတ္သား ထိုက္သလို ေနာင္တေခတ္ရဲ ႔ တပ္မေတာ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြလည္း သိရွိနားလည္ေစဖို႔ ဒီကေန႔မွာ အထူးက႑တစ္ရပ္ အျဖစ္နဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္မွ တင္ျပ ေပးလိုက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

“ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ” CRPP ကို ၁၆-၉-၁၉၉၈ ေန႕က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ တစ္ႏွစ္ ျပည့္ေသာေန႕က အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ ထုတ္ခဲ့ရာ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ - လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (အေနာက္ဖက္ေဒသ) ႏွင့္ Communication Centre, New Delhi, NCGUB တို ့မွ ၁၉၉၉ တြင္ ရိုက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိ ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ NCGUB မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆို၍ ၂၀၀၀ခုႏွစ္က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျပီးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္ပါအခန္းသည္ CRPP စာအုပ္ပါ ကာကြယ္ေရးရာေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လႊတ္ေတာ္ တရပ္အေနျဖင့္ ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီစြာ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔အေပၚ သစၥာထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ ရပ္တည္ေနၾက သည္ကိုလည္း သိရွိႏိုင္ပါမည္။

ဤစာအုပ္ကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူေရးသည္ အဓိကက်ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ဇြဲ၊ သတၱိ၊ လံု႔လ၊ ဝိရိယတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေခၚယူေရး မုခ်ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း နားလည္ သေဘာေပါက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။


(ေအာင္ဆန္းစုၾကည္)

အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္


ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ မွ ကာကြယ္ေရးရာေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာ

၁၉၉၉ စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္

၁။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၉)ႏွစ္ေျမာက္ပါတီစံုဒီမုိကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပတ္လည္ ေန႔၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားျပဳေကာ္မတီ၏ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီအား ေရးဆြဲ တင္ျပရန္ တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဤအစီရင္ခံစာကုိ တင္သြင္း အပ္ပါသည္။

၂။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပၿပီးစီးသည့္ (၆)ႏွစ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးႀကီးတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑ ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သုိ႔ ထမ္းေဆာင္ ၾကရမည္ကုိ လမ္းၫႊန္မူအျဖစ္ အခုိင္အမာ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

“တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္မ႐ွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ မ်ားကုိ ကာကြယ္ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိသည့္ အင္အားစုျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ မူ ကုိ ေထာက္ခံရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။”

၃။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ႏွင့္သေဘာထားစာတမ္းတြင္ ပါသင့္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးက႑ပုိင္းတြင္လည္း သေဘာထားမ်ားကုိ အတိအလင္း ေဖၚျပထား ပါသည္။

“ဒီမုိကေရစီစနစ္အရႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကုိ မ႑ိဳင္(၃)ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒျပဳမႈ၊ တရားစီရင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ စသည္ျဖင့္ ခြဲေဝက်င့္သံုးရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးယႏၲယားတရပ္လံုးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ ထဲ၌သာ တည္႐ွိ ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာကာ ျပည္သူဘက္မ ွရပ္တည္ေသာ၊ ျပည္သူခ်စ္ေသာ တပ္မေတာ္ႀကီး ျဖစ္ရမည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးက႑သည္ ထူးျခားသည့္အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါမ်ားတြင္သာ သီးသန္႔မ႑ိဳင္ကဲ့သုိ႔ အေရးပါ အရာေရာက္ေစရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္းမွ မ႑ိဳင္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု စြက္ဖက္ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမ႐ွိေစဘဲ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားလုိက္နာျခင္း တုိ႔ျဖင့္ မ႑ိဳင္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၾကား မလႊမ္းမုိးႏိုင္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႐ွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတာဝန္ကုိ ပထဝီ သေဘာသဘာဝ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ မဟာဗ်ဴဟာအရ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ထက္ျမက္၍ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္ေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေခတ္မီ၍ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေအာင္ တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္ အသြင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အသက္ျပည့္သူတုိင္း အလွည့္က် စစ္မႈထမ္းသည့္ စနစ္တုိ႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးက႑ကုိ ထိေရာက္စြာ အားျဖည့္ထား ႐ွိရမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ တသားတည္းက်ကာ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္အသြင္ကုိ ပီျပင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုမွ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးက႑ တစ္ခုလံုးမွ တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ထုိတာဝန္ကုိ လြတ္လပ္တိက်စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပည္သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ခံရေသာ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္ အသြင္ေဆာင္ကာ ပါတီႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ကင္း႐ွင္းစြာ ရပ္တည္ရမည္။ က်ဆံုးသြားေသာ စစ္မႈထမ္းမ်ားႏွင့္ ယင္းမိသားစုမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဘဝ အာမခံခ်က္မ်ား ႐ွိေစအံ့ငွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအျပင္ လုိအပ္ေသာ ဥပေဒျပဌာန္း၍ ခံစားေစခြင့္ ႐ွိေစရမည္။”

၄။ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး၊ တပ္မေတာ္၏ဖခင္၊ တမ်ိဳးသားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾသဝါဒၫႊန္မႈႀကီးမ်ား၊ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သေဘာထားမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကုိ အေလးအနက္ထားကာ လုိက္နာက်င့္သုံး အေကာင္အထည္ ေဖၚၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ တပ္မေတာ္သည္ သမုိင္းစဥ္အရ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းၫႊန္သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ခံယူ၍ သေႏၶြတည္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တရပ္ ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္သည္မွစ၍ ဒီမုိကေရစီစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ အစဥ္႐ွင္သန္ ခုိင္ၿမဲေနေစရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ ၾကပါမည္ဟူေသာ သံႏိၷ႒ာန္ခ်၍ အခုိင္အမာ ျပဳထားခဲ့ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္ေနာက္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္၌လည္း တပ္မေတာ္တြင္ ခုိင္ၿမဲစြာ ကတိကဝတ္ျပဳထားသည့္ ပဋိဉာဥ္တရပ္ကုိလည္း အစဥ္ေလးစား လုိက္နာၾကရန္ လုိအပ္သည္။

၅။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အာဏာႀကီးသံုးရပ္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ တည္႐ွိ၍ အျပန္အလွန္ ဟန္ခ်က္ညီ ထိန္းထားေသာစနစ္ကုိ က်င့္သံုးသည္။ တပါတီအာဏာ႐ွင္စနစ္ (သုိ႔မဟုတ္) စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ တို႔သည္ အာဏာႀကီး (၃)ရပ္ကုိ တေပါင္းတည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထား၍ တပါတီ အာဏာ႐ွင္စနစ္(သုိ႔မဟုတ္) စစ္အာဏာ႐ွင္တစ္ခုတည္းက စုိးမုိးခ်ဳပ္ကုိင္သည္။ ဒီမုိကေရစီက်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အျမင့္ဆံုးေသာ အာဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ (ကက္ဘီနက္အဖြဲ႕)ကုိ ဖြဲ႕စည္းသည္။ ထုိေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရး တာ၀န္မ်ားကုိ ပီျပင္စြာသတ္သတ္မွတ္မွတ္ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရပါမည္။

၆။ တပ္မေတာ္အား တာဝန္ခံယူရေသာဌာနသည္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။ ထုိဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ပံုကုိင္ပံု နည္းစနစ္ကုိ ျပန္လည္၍ ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကရန္လုိသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွစ၍ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီေခတ္၌ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ရာတြင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အေျခခံသည္ ျဖစ္၍ ျပည္သူတုိ႔၏ အခန္းသည္ အဓိကျဖစ္ခဲ့သည္။ (၁၉၆၂) ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းယူၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္း စစ္တပ္၏အခန္းသည္ အ႐ွိန္ျမင့္မားလာခဲ့ရာ ျပည္သူတုိ႔၏ အခန္းသည္ ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းပံုသ႑ာန္ႏွင့္ အႏွစ္သာရကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ညီေသာ အသြင္အျပင္သုိ႔ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္း ၾကရပါမည္။

၇။ တပ္မေတာ္၏ တာဝန္အ႐ွိဆံုးပုဂၢိဳလ္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ခန္႔ထားျခင္းကိစၥကုိ အထူးအေလး အနက္ထား စဥ္းစား၍ ခန္႔အပ္ျခင္း ဆုိင္ရာကိစၥကုိ မူတရပ္ခ်မွတ္ ရန္လုိသည္။ ယခုအခါတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)တုိ႔၏ ဦးစီးခ်ဳပ္ သာမက အျခားအားလံုးေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔၏ အႀကီးအကဲဟု သတ္မွတ္ထားလ်က္ ႐ွိေနသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္ လႈပ္႐ွားမႈျဖင့္ ေပါက္ဖြားလာသည့္အတြက္ တပ္မေတာ္၏အႀကီးအကဲ ရာထူးကုိ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ရာထူးဟု သတ္မွတ္ထားေသာ သေဘာ႐ွိသည္။ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္သည္၊ မျဖစ္သင့္သည္ကုိ စဥ္းစားရန္လုိလာပါသည္။

၈။ လက္႐ွိ က်င့္သံုးေနေသာ စနစ္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ခံရၿပီးေနာက္ အကန္႔အသတ္မ႐ွိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ေပးထားသလုိျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးရာထူးဟူ၍ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မ႐ွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္ ဟူေသာ အယူအဆလည္းျဖစ္လာသည္။ ဝန္ထမ္း စည္းမ်ဥ္းအရ အသက္(၆ဝ) ျပည့္သည့္တိုင္ေအာင္ အၿငိမ္းစားယူျခင္းမျပဳဘဲ၊ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ ေနလ်က္႐ွိသည္။ ႏွစ္အပုိင္းအျခား အကန္႔အသတ္ သတ္မွတ္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစသင့္သည္။ ႏွစ္အကန္႔အသတ္ အပုိင္းအျခားကုိမူ အဖက္ဖက္မွ ေထာင့္စံုေအာင္စဥ္းစား၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းရန္သင့္၊မသင့္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနေကာင္စီ အမိန္႔ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ရန္သင့္၊ မသင့္တုိ႔ကုိ စဥ္းစားၾကရပါမည္။

၉။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၊ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရး ၫႊန္ၾကားေရးဌာနႀကီးသည္ မိမိ၏မူလအဓိက တာဝန္ ျဖစ္ေသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ တုိက္ခုိက္ေအာင္ေရးအတြက္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေစရန္ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ ေထာက္လွမ္းေရးကိစၥအဝဝ ကုိတာဝန္ယူရမည္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား တာဝန္ ခံရမည္။

၁ဝ။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္း႐ွိ တမ်ိဳးသားလံုး၏ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥမ်ားသည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ အေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခဳံေရးရာေကာင္စီ၏ အေနအထားသည္ စစ္ဖက္ေထာက္လွမ္း ေရးဌာနၾကီး တာဝန္ယူေနသည့္ အေနအထားမွ ျပည္သူမ်ား အားလံုးအေပၚ ထင္ဟပ္သည့္အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ေစရန္ အခ်ိန္ယူ ေျပာင္းလဲျပဳျပင္ၾကရပါမည္။ ထုိအဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအကဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒအရျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး တာဝန္အ႐ွိဆံုးပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာရပါမည္။

၁၁။ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးအစားေကာင္းမြန္ၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္၍ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကာကြယ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရပါမည္။ ျပည္သူျပည္သားတို႔ႏွင့္တသား တည္းျဖစ္ရပါမည္။ အရည္အ တြက္မ်ားသည္ထက္ အရည္အခ်င္းစြမ္းရည္ ပိုမိုထက္ျမက္ေစရမည္။ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈ အေျခအေန၊ အတတ္ပညာ၊ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သိပၸံပညာမ်ား တိုးတက္မႈအေျခအေန၊ လူ႔အရင္းအျမစ္ တိုးတက္မႈစသည့္ အေျခအေနတို႔ကို ဘက္စံု ေလ့လာသံုးသပ္လ်က္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္႔ အရြယ္အစား ပမာဏကို ျပန္လည္ သတ္မွတ္ၾကရေပမည္။ စစ္သည္မ်ားသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားဆင္းရဲလွ်င္ ဆင္းရဲျခင္း၊ ခ်မ္းသာလွ်င္ ခ်မ္းသာျခင္း ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ ေအးအတူပူအမွ် ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရသံုးခန္႔မွန္းေခ် ဘ႑ာေတာ္ေငြမ်ား၏ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တခါတည္းႏွင့္အၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္မဟုတ္ပါ။ အဆင့္ဆင့္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ သတ္မွတ္၍ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ မည္သို႔မည္ပံု ေဆာင္ရြက္ရမည့္မူႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ ခ်က္ျဖစ္ေစရပါမည္။

၁၂။ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ရမည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္ႏွင္းေရးတပ္၊ ျပည္ေထာင္စုစစ္ရဲတပ္၊ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္၊ ျပဴေစာထီးတပ္၊ ကာကြယ္ေရးတပ္၊ တိုက္ခိုက္ေရး ရဲတပ္စသည္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။ ယေန႔ အေျခအေနတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တည္းဟူေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္း ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္း လ်က္ရွိသည္။ အတိုက္အခိုက္ ရပ္စဲထားသည္ဆိုကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူထားေသာ ယခင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ တိုက္ခိုက္ျခင္း ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ေနေသးေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိရာ ေနာင္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရွိရမည္ျဖစ္ေသာ တမ်ိဳးတစားတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ တည္ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါမည္။

၁၃။ တပ္မေတာ္တြင္ အရာရွိမ်ားေမြးထုတ္၊ စုစည္းမႈအပိုင္းကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကရပါမည္။ အမ်ိဳးအစား ေကာင္းမြန္၍ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားၿပီး ေခတ္မီတိုးတက္သိကၡာရွိစြာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္အား ကာကြယ္သည့္ အစဥ္ႏုပ်ိဳေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ သံုးသပ္ရန္လိုအပ္သည္။

၁၄။ တပ္မေတာ္အား ေခတ္မီတိုးတက္သည့္ အဆင့္အတန္း ရွိေသာလက္နက္မ်ားကို တပ္ဆင္ႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းရပါမည္။ မိမိႏိုင္ငံ၏ ပထဝီ၊ သဘာဝ၊ ေတာေတာင္၊ ေရေျမအေျခအေနမ်ားအရ လည္းေကာင္း မိမိႏိုင္ငံ က်င့္သံုးရမည့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စစ္အေျခခံ သေဘာတရားအရ လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အစဥ္ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္လ်က္ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာလ်က္ လည္းေကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားတြင္ေနရသည့္ ႏိုင္ငံငယ္အေနအထားကို ေကာင္းစြာ သံုးသပ္၍ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မည့္ အေနအထား ျဖစ္ရမည္ကို စီစစ္ သံုးသပ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေလးစားစြာ ဆက္ဆံရမည့္ အေနအထားကို သံုးသပ္ၾက၍ လက္နက္တပ္ဆင္ေရးမူကို က်င့္သံုးရပါမည္။ ရရာႏိုင္ငံမ်ားက အမ်ိဳးမ်ိဳး အေထြေထြေသာ လက္နက္မ်ိဳးစံု၊ က်ည္ဆံမ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည္ထက္ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံရမည့္ အေနအထားကို ေကာင္းစြာသံုးသပ္၍ လက္နက္ တပ္ဆင္သည့္ မူကို စီစစ္ၿပီး က်င့္သံုးၾကရေပမည္။ ႏိုင္ငံတြင္း ကာကြယ္ေရးပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံမ်ားမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ၾကရပါမည္။ ထိုသို႔ ထုတ္လုပ္သည့္အခါ စက္႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖံု စက္ကိရိယာ၊ တန္ဆာပလာမ်ား မၾကာခဏ ျပင္ဆင္ရၿပီး ရႈတ္ေထြးေစ၍ ေငြအကုန္အက် မ်ားျပားလာမည္ကို သတိျပဳၾကရပါမည္။ ထို႔ျပင္ စစ္သည္မ်ားအား သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးေရးတြင္ မလိုအပ္ဘဲ အလုပ္ပိုမိုလာ ႏိုင္ျခင္းကို သတိျပဳ၍ အေျခအေနအရ အမယ္နည္းၿပီး၊ အနီးစပ္ဆံုး စံတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမည္။ ထိုကိစၥကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆက္ႏြယ္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တတ္သိကြ်မ္းက်င္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳႏိုင္ရန္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ဖြဲ႕ကာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

၁၅။ တပ္မေတာ္သည္ မူလတာဝန္ျဖစ္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ဝန္ထမ္းတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ မိမိတုိ႔၏ စစ္သည္မ်ားသည္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းကုိ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ဝန္ထမ္းအျဖစ္၊ အေၾကာင္းတခုခုျဖင့္ တာဝန္ ရပ္ဆုိင္းသည္အထိ ဝင္ေရာက္ အမႈထမ္းၾကပါသည္။ အျခား ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္လည္း အျခား တာဝန္ကုိ မိမိတုိ႔စိတ္ပါဝင္စားမႈျဖင့္ ေရြးခ်ယ္၍ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းၾကသည္။ ဤသည္တြင္ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းကုိ လုိရာအဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိၾကကာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာ႐ွိႀကီးငယ္၊ အၾကပ္၊ စစ္သည္တုိ႔အား အျခား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းေနရာမ်ား ဖန္တီးေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းမွာ မျပဳလုပ္ထုိက္ပါ။ အထူး မလႊဲမေ႐ွာင္ သာသည့္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ အထူး လုိအပ္သည့္ ေနရာတြင္သာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစထုိက္သည္။ အျခားဝန္ထမ္း လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား မနစ္နာေစရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။

၁၆။ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္ေတာ္မ်ားက႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (၁၉၉၈) ခုႏွစ္စာရင္းဇယားမ်ားအရ အမ်ိဳးသမီးဦးေရသည္ (၂၃ ့၇၉) သန္း႐ွိ၍ အမ်ိဳးသားဦးေရသည္ (၂၃ ့၄၆)သန္း ႐ွိသည္။ အမ်ိဳးသမီးက အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ (ဝ ့၃၃)သန္း မ်ားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး တာဝန္မ်ားကုိယူရာတြင္ အမ်ိဳးသၼီးမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ဳိးက် ပါဝင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႔သည္ ႏိုင္ငံ၏သမုိင္းအစဥ္အလာအရ လည္းေကာင္း၊ အေျခအေန အရလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး စစ္သည္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသားစစ္သည္မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းကာ စစ္ေျမျပင္ တုိက္္ခုိက္ေရး တာဝန္မ်ားပင္ ထမ္းေဆာင္လ်က္႐ွိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးစစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္တပ္မေတာ္ ဆက္သြယ္ေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆးဝန္ထမ္း စသည့္တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသမီး စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းကိစၥကုိ ယခုလက္႐ွိတည္႐ွိေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္၍ မူဝါဒႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစေသာ စီမံကိန္းတရပ္ ခ်မွတ္ကာ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ျဖစ္သည္။

၁၇။ တပ္မေတာ္ စစ္သည္မ်ားသည္ အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပင္ပန္းဆင္းရဲအနစ္နာခံ သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္း အသက္အႏၲရာယ္မ်ားေသာအလုပ္မ်ားကုိ ေဆာင္႐ြက္ၾကရသည္ေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔၏အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရႏိုင္ရန္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္သြားရပါမည္။

၁၈။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တပ္မေတာ္လူတန္းစားသစ္တရပ္၊ စစ္သားလူတန္းစား အလႊာတရပ္ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အား လံုျခံဳေစရန္၊ ကာကြယ္ေရးတာဝန္သည္ တပ္မေတာ္၊ စစ္သည္ လူတန္းစားတရပ္၏ တာဝန္သာ မဟုတ္ပဲ၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသား အားလံုး၏ တာဝန္ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ သေဘာေပါက္ ္္ၾကရပါမည္။ ျပည္သူတရပ္လံုး၏ ေထာက္ခံပံ့ပုိးမႈမ႐ွိလွ်င္ တပ္မေတာ္သည္လည္း မရပ္တည္ႏိုင္ပါ။ ျမန္မာျပည္၏ ပထဝီ အေနအထားသည္ အင္အား ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တည္႐ွိ ေနသည့္အတြက္ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ စစ္တပ္ျခင္း သက္သက္ မယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါ။ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး၏ အားကုိ အမ်ားႀကီး လုိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ စစ္အေျခခံ သေဘာတရားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခား ေရးမူဝါဒကုိ ခံယူက်င့္သံုးလ်က္ တုိင္းတပါးသုိ႔ ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳ၊ မိမိႏိုင္ငံသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခိုက္လာသည္တုိ႔အား ေအာင္ျမင္စြာ ခုခံကာကြယ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စစ္ဗ်ဴဟာသည္ “ထု” ျဖင့္ ခုခံစစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ (Defense in Depth) ျဖစ္သည္။ ထုိစစ္ဆင္ေရး ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ခ်ည္းသက္သက္ က်င့္သံုးေသာနည္းစနစ္ျဖင့္ ေရ႐ွည္မ ကုိက္ညီပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားစစ္မႈထမ္း ဥပေဒတရပ္ကုိ ျပဌာန္းၿပီး၊ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္ထားေစရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၁၉။ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေလးစားစြာ တင္ျပလုိသည္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူ က်င္းပၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ၊ ေခတ္မီတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ စာတမ္းကုိ ယခုထက္ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔စြာ တင္ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဤဘာသာရပ္ကုိ လည္းေကာင္း၊ ဤဘာသာရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာ ကိစၥမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ား၊အေတြ႔ အၾကံဳ႐ွိထားသူမ်ား၊ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ေစတနာထား႐ွိသူမ်ား၊ အက်ဳိးလုိလားသူမ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထူးရည္သန္ထားပါေၾကာင္း။

4 comments:

Mr said...

NLD က ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦး ၀န္ထမ္းဘသတုန္းက တာ၀န္နဲ႕ ျပည္ပ ခရီးစဥ္ တစ္ခု က အျပန္မွာ သူ႕ အိမ္ေဆာက္ဖို႕ အိမ္ေဆာက္ ပစၥည္းေတြကို အခြန္မေဆာင္ဘဲ ၀ယ္လာလို႕ တပ္ပ ထုတ္ခံရတယ္၊ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေရႊ မဲခိုးေပးလို႕၊ ေရြးေကာက္ပြဲ သမာ သမတ္မရိွဘဲ ဘက္လို႕ တပ္က ထုတ္ခံရတာ၊ အခုေတာ့ တပ္ကို စိတ္နာၿပီး တပ္မေကာင္းေၾကာင္း ေျပာေနတာပါကြာ

Democratic Army said...

မင္းက တပ္ သမုိင္းေၾကာင္း သိသလိုလိုနဲ႔ မင္း အေဖေတြ လိမ္ညာထားတဲ့အတုိင္း လာေျပာေနတာ သနားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္.. မပိုင္ရင္ မေျပာပါနဲ႔။ ဦးတင္ဦးက စံျပျဖစ္ၿပီး ရဲေဘာ္ေတြရဲ ႔ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ ခံရလြန္းလို႔ ဦးေန၀င္းက သံသယျဖစ္ကာ အေၾကာင္းရွာ ျဖဳတ္ပစ္လုိက္တာ.. ပိုဆုိးသြားတာက ေက်ာင္းသားေတြဟာ ဦးတင္ဦး ရဲ ႔ ဂုဏ္သတင္းကို ၾကားရလို႔ ေမတၱာပုိ႔လုိက္ၾကတဲ့အသံေၾကာင့္ ဦးေန၀င္း မနာလို ျဖစ္ၿပီး ျဖဳတ္လိုက္တာ.. မင္းက ဦးေန၀င္းဟာ ေဒၚနီနီျမင့္ ရိွရဲ ႔ သားနဲ႔ ရတနာနတ္မယ္ ယူတာကုိေတာ့ ဘာလို႔ ထည့္မေျပာတာလဲ။ ဦးတင္ဦးရဲ ႔ ေခ်းကုိ မင္း စားဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။ ဦးေအာင္ေရႊ ကိစၥ.. မဲခိုးတာလို႔ မင္း ေျပာတယ္။ တကယ္တမ္း ဦးေန၀င္းရဲ ႔ ႏွာထမႈေၾကာင့္ (ေမခလာရဲ ႔ အေမ မယ္ဗမာကုိ ကြ်ိင္လုိ႔) ဦးႏုက ျဖဳတ္ဖုိ႔ တကဲကဲ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဦးႏု ေရႊစိတ္ေတာ္ ေျပေစဖုိ႔ သ႔ူရဲ ႔ တပ္မွဴးႀကီးေတြကို နင္းခ်၊ ထုိးေကြ်း လိုက္တာ။ မင္း မသိေသးရင္ေတာ့ စစ္သား မျဖစ္ေသးဘူး။ ဒီ ဘာေလာဂ္က အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရးေတြကို အလြတ္က်က္ၿပီး အာဂံုေဆာင္ မွတ္သားယူေပေတာ့ ေမာင္မင္း...။ ရုရွားက လူေတြက မင္းကို ေတာ္ေတာ္ ဗဟုသုတ နည္းတယ္လို႔ ေျဗာတီးေနပါဦးမယ္။

ေညာင္ႏွစ္ပင္ေစာင့္နတ္

ကိုေဇယ်ာ said...

အထဲမွာေနလုိ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေျပာလို႔မရတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ နားလည္ပါတယ္။ အျပင္ကို ေရာက္လာေပမဲ့ မလုပ္ႏုိင္၊ မေျပာႏိုင္တဲ့ သူေတြထက္ အခုလို တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္တဲ့ တကယ့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သား မ်ိုဳးခ်စ္ စစ္သားမ်ားကုိ ေလးစားခ်ီးက်ဴးပါတယ္။ တပ္မေတာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေအာင္ျမင္ပါေစ။

Anonymous said...

ေဟ့ေကာင္ Mr. ၊ ဦးတင္ဦး တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ဘ၀က တပ္ကသူ ့ကုိ ၾကည္ညိဳသူေတြမ်ားလာလုိ ့ ႏုိင္ငံေရးအရ တပ္တြင္းမွာ ၾသဇာၾကီးလာလုိ ့ ဗုိလ္ေန၀င္းက ၾကိဳရွင္းပစ္တာေဟ့။ မင္းသာ ဗဟုသုတေလး နွစ္ျပားသားေလာက္ ရွိရင္ အဲ့ဒီတုံးက မဆလ သတင္းစာေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတင္ဦးက အပ္ခ်ဳပ္စက္တလုံး တရားမ၀င္ ၀ယ္ယူ တင္ေဆာင္လာလုိ ့အေရးယူတာတဲ့ကြ။ တတိယအၾကိမ္ မဆလ အေရးေပၚပါတီညီလာခံမွာ ဗုိလ္ေန၀င္းတုိ ့ ခြက္ခြက္လန္ေအာင္ မဲရွဳံးလုိ ့ရွက္ရွက္နဲ ့ေဒါသူပုန္ထေတာ့ သူ ့ကုိမဲမေပးခဲ့ဘူးလုိ ့ ယူဆရတဲ့လူေတြကုိ မ်က္မွန္ၾကီးတင္ဦးကုိ အျပတ္ရွင္းခုိင္းတဲ့အခါ ေတာင္ဥကၠလာကျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးကုိ စီးကရက္ႏွစ္ေတာင့္ အျပင္ကုိ ထုတ္ေရာင္းလုိ ့တဲ့ ျပည္သူ ပုိင္စၥည္း ကာကြယ္မွဳဥပေဒအရ ေထာင္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ခ်ပစ္လုိက္တယ္။ ဒါ သတင္းစာေတြထဲမွာ ေသခ်ာေရးခဲ့တာ။ မင္းတုိ ့ႏြားအုိၾကီးငသန္းေရြလုိ လစဥ္ကြန္တိန္နာေတြအျပည့္ ေဆြေတာ္ မ်ိဳးေတာ္ေတြအတြက္ စိတ္ရွိတုိင္းခုိးထားတဲ့ တုိင္းျပည္ေငြေတြနဲ ့ ႏုိင္ငံျခားက ပုံမွန္သြင္းေနတာ နဲ ့ ယွဥ္ ၾကည့္စမ္း။ မင္းတုိ ့ ႏြားအုိခ်ဳပ္ၾကီးရဲ ့ႏြားမအုိၾကီးက မၾကီးမငယ္နဲ ့ အေမရိကားက သြားေရစာမွ စားခ်င္သပဆုိလုိ ့ ၀ါရွင္တန္ဒီစီက စစ္သံမွဴးရုံး က အပတ္စဥ္ ျပည္သူ ့ ပုိက္ဆံေတြေဒၚလာရာခ်ီအကုန္ခံျပီး သံတမန္ေခ်ာစာထုတ္ထဲ ထဲ့ပုိ ့ ေနရတာကုိေရာ မင္းသိသလား။ ႏြားမူးၾကီး ဗုိလ္ေအးကလည္း အေမရိကားက ခ်ဳပ္တဲ့ အေနာက္တုိင္း၀တ္စုံမွ ၾကိဳက္သပဆုိလုိ ့ စစ္သံမွဴးရုံးကလူေတြ ရုံးသုံးစားရိတ္ေတြထဲကဖဲ့ဲျပီး ၀ယ္၀ယ္ပုိ ့ေနရတာ ေရာမင္းသသိလား လူ ့ငႏြားရဲ ့။ မင္းေခါင္းက ပုစြန္ဦးေႏွာက္ပဲပါတယ္ထင္တယ္။

Kyi Myint