.

.

.

June 19, 2008

ျမန္မာႏိုင္ငံကို လုယက္ဖ်က္ဆီးေနၾကျခင္း

တခ်ိန္က အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသတြင္ အႂကြယ္၀ဆံုးႏိုင္ငံတခုျဖစ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၏ ေအာက္တြင္ မွားယြင္းသည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္လည္း ပ်က္သုဥ္းခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း မွာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႔ေတာင္အာရွ ေဒသအတြင္း စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူ တဦးအျဖစ္ ထင္ရွားေပၚထြက္ခဲ့ျပန္ သည္။ ပင္လယ္ကမ္းလြန္ရွိ ျပန္လည္မျဖည့္ဆီးႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္ ဓါတ္ေငြ႔သိုက္မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရေပေတာ့မည္။ ဤဓါတ္ေငြ႔မ်ားေရာင္းခ်ရာမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး အမ်ားအျပား ၀င္လာေနခဲ့ၿပီ။ ယခုအခါ ဤ၀င္ေငြ အမ်ားစု (ေစ်းႏႈန္းအတက္အက်ေပၚ မူတည္၍ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံမွ ၁. ၅ ဘီလီယံခန္႔ တန္ဖိုး) ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ သြယ္တန္းေရာင္းခ်ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဓါတ္ေငြ႔မ်ားျဖင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔၏ ၂၀% ကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေနႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။


မၾကာေသးခင္ကမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ရွိ ဓါတ္ေငြ႔သိုက္မ်ားသာ အေျခအေနေကာင္းပါက၊ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔လည္း ဓါတ္ေငြ႔မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းေရာက္ေအာင္ ပို၍ ရွည္ လ်ားသည့္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သြယ္တန္းရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တလ်ားျဖတ္သြားမည့္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကို တည္ ေဆာက္ရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတည္ေဆာက္ေရးမွာ ခက္ခဲဖြယ္ရွိၿပီး၊ အခ်င္းမ်ားဖြယ္လည္း ရွိေနပါ သည္။ မည္သို႔ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္အား စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ-မကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ ဤပိုက္လိုင္းကိစၥကို ေရွ႔ဆက္ၾကမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ဤသို႔ စြမ္းအင္ေလာင္စာႂကြယ္၀မႈကို ၾကည့္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအဖို႔ ၀င္ေငြတိုးေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ၾက ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ပိုလွ်ံလာသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ အထူးလိုအပ္ခ်က္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံ၏ က႑အမ်ား အျပားအတြက္ သံုးစြဲႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကဖြယ္ ရွိပါသည္။ မဟုတ္ရပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ေရာင္းခ်မႈမွ ၀င္ေငြတျပားတက်ပ္မွ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာအတြင္းသို႔ ၀င္မလာၾကပါ။ စစ္အစိုးရက ပါးနပ္ေကာက္က်စ္စြာ ဖန္တီး ထားသည့္ ေနရာဌာနမ်ားသို႔သာ ေရာက္သြားၾကပါသည္။

ဤသို႔ေနရာဌာနမ်ားမွာ ဖန္တီးရန္ လြယ္ကူလြန္းလွပါသည္။ အာဏာရွင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ထားၾကသည့္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား ကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ဖလွယ္မႈ စနစ္ ၂ မ်ဳိးရွိေနပါသည္။ တရား၀င္ ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ ျမန္မာက်ပ္ ေငြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး၊ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာကို ၆ က်ပ္ ျဖင့္ ေစ်းသင့္ပါသည္။ ျပင္ပေမွာင္ခို ေစ်းကြက္ရွိ ေပါက္ေစ်းမွာ ၀ယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားအေပၚ မူတည္၍ က်ပ္ေငြ၏ တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ႏိုင္ပါ သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ျပင္ပေစ်းကြက္ တြင္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းသည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ တရားမ၀င္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ မရွိသူ မ်ားအဖို႔ ဤနည္းသည္သာ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးရရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရသည့္ တခုတည္းေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။

တရား၀င္မဟုတ္သည့္ ျပင္ပေပါက္ေစ်းအရ က်ပ္ေငြ၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ ေစ်းေပါက္ ေနပါသည္။ ဤသို႔ ေငြလဲလွယ္မႈ စနစ္ ၂-မ်ဳိးေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြကို ဖုံးကြယ္ထားရန္ မ်ားစြာလြယ္ကူေစပါသည္။ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မႈမွ ရေငြကို တရား၀င္ေငြလဲႏႈန္းျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊ ဤေငြမ်ား၏ အမွန္တကယ္တန္ဖုိးရွိရမည့္ ပမာဏထက္ အဆ ၂၀၀ ခန္႔ ေလွ်ာ့နည္း၍ စာရင္း၀င္သြား ပါသည္။

သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၆-၀၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းခ်မႈမွ ၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁. ၂ ဘီလီယံ မွာ အစိုးရဘ႑ာအတြင္းသို႔ က်ပ္ေငြအားျဖင့္ ၇. ၂ ဘီလီယံသာ စာရင္း၀င္သြားပါေတာ့သည္။ ဤပမာဏမွာ စစ္အစိုးရ၏ တရား၀င္ အသံုးစားရိတ္၏ ၁% ထက္ပင္ နည္းေနပါေသးသည္။ အကယ္၍ ျပင္ပေပါက္ေစ်း ေငြလဲႏႈန္းအတိုင္း စာရင္း သြင္းခဲ့လွ်င္မူ ၀င္ေငြအားျဖင့္ ၁. ၂ ထရီလီယံက်ပ္ စာရင္းေပါက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤပမာဏသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပေနမႈကို အဆံုးသတ္ေပးရန္ လံုေလာက္သည့္ ပမာဏ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္လို ေငြျပေနမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အားထားသံုးစြဲေနသည့္၊ အက်ဳိးဆုတ္ယုတ္ေစၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေစေသာ ပိုက္ဆံရိုက္ ထုတ္သံုးစြဲေနရမႈကိုလည္း ရပ္ဆိုင္းသြားေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ အစိုးရဘ႑ာတြင္းသို႔ အ၀င္မျပဘဲ ခိုး၀ွက္ထားသည့္ ေငြေၾကးပိုက္ဆံမ်ားကို ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက မည္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္ သိုမွီးထားၾကပါသနည္း။ ေမးစရာ ရွိလာပါသည္။ ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကသာ သိႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ မည္သူမွ် သိႏိုင္ ဖြယ္ အေၾကာင္း မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္ ေငြတိုက္အတြင္း စတင္စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္လွ်င္ေတာ့ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤသို႔ မရိုးမသားကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေပးေနၾကသည့္ ဘဏ္မ်ားလည္း ျပည္ပတြင္ အေျမာက္အမ်ား ရွိေနၾကပါေသးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ခိုး၀ွက္ထားသည့္ ႂကြယ္၀မႈမ်ားကို မည္သည့္ေနရာတြင္ ထားသိုထားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဤစုေဆာင္းထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔အလိုက် သံုးစြဲေနႏိုင္စရာ ျဖစ္လာပါသည္။ အဏုျမဴဓါတ္ေပါင္းဖို၊ ၿမိဳ႔ေတာ္ သစ္၊ စစ္တပ္အတြက္ လခတိုးေပးျခင္း စသျဖင့္ စိတ္ကူးေပါက္ရာ သံုးႏိုင္ရန္ ျဖစ္လာပါသည္။ ဤမွ်သာမက အျခားစာရင္း တို႔ထားသည့္ ကိစၥ အမ်ားအျပား ရွိေနႏိုင္ပါေသးသည္။ ဤအက်ဳိးရလဒ္မ်ား၊ ဤႂကြယ္၀မႈမ်ားမွ ခံစားခြင့္ မရရွိၾကသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ားစုေသာ လူထုႀကီးသာ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ ဤျပည္သူမ်ားသည္သာ အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္ခံစား ထိုက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ဤအက်ဳိးရလဒ္မ်ားမွာ သူတို႔၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို အဆံုးသတ္ေစႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံ၏ ႂကြယ္၀မႈဓနမ်ားလည္း ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ေရွာင္တာနဲ - ဧရာ၀တီ

No comments: