.

.

.

August 28, 2008

ေညာင္ႏွစ္ပင္တန္းစီ... မရ လံုး၀ - အပိုင္း (၂)

စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား -

ဒီကေန႔ေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ ့ အေရးကိစၥေတြကို ဆရာဂါမဏိက အတြင္းက်က် ေရးသားတင္ျပထားတာ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖိုးတရုတ္အေနနဲ႔ ဗဟုသုတ ရရွိေစဖုိ႔ ဆက္လက္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ထူးျခားတာက နားရုိင္းအထူးေဒသေခါင္းေဆာင္ လီခ်န္ နဲ႔သူ႔တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ ခြန္ဆာလက္ေအာက္ခံ MTA ကမဟုတ္ဘဲ “တာကလယ္” လက္ေအာက္ခံ ရလလဖ အဖြဲ႔ကျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ရလလဖအဖြဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္တာ (၃) ႏွစ္အၾကာ မွာမွ မူးယစ္ေဆးလုပ္ငန္း အေဝမတည့္ရာက ခြဲထြက္ၿပီး နအဖ ဆီမွာ လက္နက္ခ် လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ နအဖက သူတို႔ကုိ MTA အၾကြင္းအက်န္ေတြလို႔ သတ္မွတ္ေပးၿပီး “အထူးေဒသ” တခုဖန္တီးေပးလိုက္ တယ္။

ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖြဲ႔ေတြက တိုင္းရင္းသား တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ အဆိုျပဳခ်က္ေတြတင္ခဲ့ၾကတယ္။ SSA, KDA, PSLO, NDA-K, KIO, KNG, ကလလတ၊ ရလလဖ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ၊ ကေယာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ခြဲထြက္အဖြဲ႔ (ေခ်ာင္ခ်ိေဒသ) နဲ႔ SSNA အဖြဲ႔ (၁၃) ဖြဲ႔က တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ ေတြအတြက္ သီးျခား ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္ေပးဖို႔၊ ထပ္တူ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ ၾကြင္းက်န္ဥပေဒျပဳခြင့္ေတြေပးဖို႔၊ ျပည္နယ္နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသေတြအတြက္ သီးသန္႔လံုၿခံဳေရးတပ္ ဒါမွမဟုတ္ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႔ ထားခြင့္ေပးဖို႔၊ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ တိုင္းရင္းသားက႑ဆိုၿပီး က႑တခု သီးသန္႔ထားဖို႔၊ လူမ်ဳိးစု ေရးရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ျပည္နယ္ (သို႔) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသကသာ လံုးဝအျပည့္အဝအာဏာပိုင္ဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးေဒသရဲ႔ ရံုးသံုး ဘာသာစကားအျဖစ္ ျပ႒ာန္းဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြကို ျပည္နယ္-ေဒသဥပေဒအျဖစ္ ျပ႒ာန္းဖို႔ေတြကို အဓိကေတာင္း ဆိုၾကတယ္။

ဝ၊ ကိုးကန္႔ နဲ႔ ရွမ္း-အခါအထူးေဒသ (၄) သံုးဖြဲ႔ကေတာ့ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရဲ႔ လံုၿခံဳေရးတပ္ထားခြင့္ရဖို႔၊ တိုင္းရင္းသား ဘာသာ စကားနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ခြင့္ရဖို႔၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသကို နီးစပ္ရာျပည္နယ္ေအာက္မွာမထားဘဲ ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုရဲ႔ လက္ေအာက္မွာထားဖို႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရဲ႔ သံလြင္အေရွ႔ျခမ္းတခုလံုးကို သီးျခားကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသ အျဖစ္သတ္မွတ္ဖို႔၊ ကြၽန္းသစ္ကို ပုဂၢလိက ပိုင္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ေတြ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ (၁၃ ဖြဲ႔ကေတာ့ ကြၽန္းက လြဲလို႔ က်န္သစ္မာအားလံုးကို ပုဂၢလိကပိုင္ အျဖစ္ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။)

ဒါ့အျပင္ တျခားစီးပြားေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အလတ္စားေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ျပည္နယ္-ေဒသတြင္း ကုန္း-ေရ ယဥ္လိုင္းေျပးဆြဲခြင့္၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ နယ္စပ္စီမံခန္႔ခြဲေရးကို အျပည့္အဝခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္၊ ေက်ာက္မ်က္ ရတနာလုပ္ငန္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ ျပည္နယ္-ေဒသတြင္း ရာထူးခန္႔ခြင့္၊ အခြန္အေကာက္နဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္၊ ျပန္ၾကားေရးနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္ အစရွိတာမ်ဳိးေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကို ဗဟိုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လုပ္ခြင့္ေပးတာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ လူမ်ဳိးစုျပည္နယ္-ေဒသရဲ႔ တရားဝင္ ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ အေျခခံဥပေဒ မွာထည့္ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတာျဖစ္တယ္။

PNO, DKBA နဲ႔ လံုးဝလက္နက္ခ်ခြဲထြက္အဖြဲ႔ေလးေတြ ေပါင္း (၁၂) ဖြဲ႔ကေတာ့ နအဖရဲ႔ အေျခခံမူ (၁ဝ၄) ခ်က္ဆိုတာကို လံုးဝသေဘာတူ ေထာက္ ခံထားၿပီး ဘာအမ်ဳိးသားအခြင့္အေရးတခုကိုမွ မေတာင္းဆို ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ MTA သံုးဖြဲ႔ကေတာ့ တျခားလက္နက္ခ်ေတြထက္သာသြားတာက လူမ်ဳိးစု ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒေတြကို ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးဖို႔ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ထူးျခားမႈတခုကေတာ့ ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြ အားလံုးအျပင္ တျခားသူေတြ၊ တျခားအစုေတြကပါ “ႏ်ဴကလီးယားေရးရာ” ေတြကို ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာမထားဘဲ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္၊ သို႔မဟုတ္ သတၱဳက႑ေအာက္မွာ ထားဖို႔ ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းအဖြဲ႔ေတြဟာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္ကဦးေဆာင္ေရး၊ အဆင့္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ စစ္တပ္ အစိတ္သားပါခြင့္၊ သမတဟာ စစ္အေတြ႔အႀကံဳရွိသူ ျဖစ္ေရး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အခ်ိန္မေရြး အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာ မာရွယ္ေလာထုတ္ခြင့္အျပင္ ျပည္နယ္ (၇) ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္း (၇) တိုင္း အဆင့္အတန္းတူတဲ့ကိစၥေတြကိုေတာ့ မတို႔မထိဘဲ အထက္မွာေျပာခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရး ေတြကိုသာ ေတာင္းဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။

နအဖကေခါင္းေခါက္ေရြးထားတဲ့ လယ္သမားကိုယ္စားလွယ္၊ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္စတာေတြကေတာင္ အဓမၼ လုပ္အားေပးကိစၥေတြ၊ အဓမၼေငြေကာက္တဲ့ကိစၥေတြကို ပိတ္ပင္တဲ့အေျခခံမူခ်ဖို႔ တင္ၾကေသးတယ္။

ဒါေပမဲ့ နအဖကေတာ့ မရ..... လံုးဝပါပဲ။ သူခ်ထားတဲ့ (၁ဝ၄) ခ်က္ကို နည္းနည္းေလးေတာင္ အျပင္မခံပါဘူး။ အမ်ဳိးသားညီလာခံဆိုၿပီး သူေရးထား တဲ့ (၁ဝ၄) ခ်က္ကိုသာ ေခါင္းညိတ္လက္မွတ္ ထိုးခိုင္းတဲ့ပြဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အင္မတန္ ေသးဖြဲတဲ့ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးေလးေတာင္ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းေပးဖို႔ သေဘာထားမရွိဘူးဆိုမွျဖင့္ ဒီကေန႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ေခါင္းမာေနတာ ဘယ္သူလဲ ျငင္းခ်င္ၾကပါ ေသးလား။

No comments: