.

.

.

February 24, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၉)

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း(၉)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္

ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒမွာမူ စနစ္ (-ism) တစ္ရပ္ မဟုတ္ေခ်။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ က်င့္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္ ဖန္တီးေနသည့္ လူမႈေရး က်င့္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ကို အလိုမရွိ။ ျပည္သူလူထုသည္သာ ပဓာန။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးသာ အဓိက ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက စုေပါင္း၍ ေကာင္းစြာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀) ေက်ာ္သည့္တုိင္ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီသည္ လူတို႔ လိုအင္မ်ားႏွင့္ အညီ အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တုိးတက္မြမ္းမံလာခဲ့ၾကရ၏။ လူတုိ႔၏ တုိးတက္မႈ၊ လုိအင္ဆႏၵ မ်ားျပားမႈႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီသည္ ၿပီးျပည့္စံုႏိုင္ျခင္း မရွိႏိုင္ေသးေခ်။“ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့အခါ တုိင္းသူျပည္သားေတြသာလွ်င္ အဓိက လိုလားၿပီး တုိင္းျပည္ တည္ေထာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ အရ မွ ျဖစ္ႏုိင္မယ္။ ဒီမုိကေရစီ အရင္းခံပဲ။ ဆုိရွယ္လစ္ ၀ါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒ ဆုိတာေတြဟာ စင္စစ္ေတာ့ ဒီကေန ျဖာထြက္သြားတာပဲ။ ဘယ္ဟာမွ ဒီမိုကေရစီ မစစ္ေသးဘူး။ ႏိုင္ငံေရး တင္မက စီးပြားေရးပါ ပါမွ ဒီမုိကေရစီ စစ္ႏိုင္မယ္လုိ႔ ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရားေတြကို လိုက္ရွာၿပီး လုပ္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္တယ္”

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ဒီမုိကေရစီ ရာဇ၀င္ အက်ဥ္း

ဂရိၿမိဳ ႔ႀကီးမ်ား၌ ခရစ္ေတာ္ မေပၚမွီ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀၀ (BC 400 to BC 500) ခန္႔ကစၿပီး “ေအသင္ ဒီမုိကေရစီ” (Athenion Democracy ) ကို စတင္ ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ဂရိတုိ႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေတြးအေခၚမ်ား၌ အလြန္ျမင့္မားေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီသည္ ႏိုင္ငံေရး စနစ္ကို ရည္ညႊန္းၾကသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးကို အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး အဓိပၸာယ္ကို ဖြဲ႔စည္းစုေ၀းျခင္းမ်ားကို ေကာင္းစြာ မေဖၚႏိုင္ေသးသလို ဖြဲ႔စည္း စုေ၀းျခင္းမ်ားကုိ အလြန္ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့၏။ မဲ ေပးႏိုင္ခြင့္ မရွိေသာသူ မ်ားျပား၏။ ထု႔ိေၾကာင့္ လူထု တစ္ရပ္လံုးတြင္ အာဏာ အမွန္ မရိွၾကေသးေခ်။

လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ (Civil liberties) ကုိ အစုိးရက ကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိ။ “ႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံု အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒ” ေတာ့ရွိပါသည္။ သုိ႔အတြက္ လစ္ဘရယ္ မက်ေသာ ဒီမုိကေရစီ (Liberal Democracy) မလြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီဟု ေခၚၿပီး၊ မူရင္း ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္သည္။ တုိက္ရိုက္ ဒီမုိကေရစီ ဟုလည္း ေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။

ထုိမွ တျဖည္းျဖည္း ေခတ္စနစ္ အေျခအေနမ်ား အေပၚလိုက္ၿပီး တုိးတက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲကာ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေခတ္စားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ အခ်ိဳ ႔ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဟု ေခၚေ၀ၚတင္စားလာခဲ့ၾကသည္။ ယေန႔ ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဒီမုိကေရစီ နည္းစနစ္မ်ားကုိ က်င့္သံုးခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ပဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရင္း၊ တုိးတက္ရင္းႏွင့္ စတင္ခဲ့ၾကရ၏။ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းရာစုႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူႏွင့္ အစုိးရ သေဘာထား ရင့္က်က္ၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိ ေကာင္းမြန္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မရွိဘဲ Magna Charter ေခၚ ျပည္သူႏွင့္ အုပ္စုိးသူ ဘုရင္၊ မွဴးမတ္မ်ားက သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္မွာ ယေန႔တုိင္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ပါလီမန္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သျဖင့္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီဟု ေခၚသည္။

ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ ပံုစံမ်ား

ဆုိရွယ္ ဒီမုိကေရစီ (Social Democracy)၊ လစ္ဘရယ္ ဒီမုိကေရစီ (Liberal Democracy)၊ ျပည္သူ႔ ဒီမုိကေရစီ (People's Democracy) စသည္ျဖင့္ မိမိ ႏိုင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ႏိုင္ငံေရး အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ အထူးျပဳထားေသာ ဒီမုိကေရစီမ်ား၊ မ်ားျပားလွေသာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္သည့္ လူထုႀကီးႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မြမ္းမံထားေသာ ကြန္ဆိုစီေရးရွင္း ဒီမုိကေရစီ စသည္ျဖင့္ ရွိၾကေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အေျခခံမူ (၂) ရပ္ကေတာ့ ပါ၀င္ၿမဲ ျဖစ္သည္-

အေျခခံ မူ (၂) ရပ္
 1. ျပည္သူလူထုႀကီးအတြင္းရွိ လူတုိင္း ကိုယ္စီ၌ (ႏိုင္ငံ) အာဏာကို တူညီမွ်တစြာ ဆက္စပ္ ထားရမည္ (သို႔) ပါ၀င္က်င့္သံုးႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။
 2. ျပည္သူျပည္သားတုိင္း ကမၻာက လက္ခံထားေသာ (သို႔) ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းပါ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈကို ခံစားႏုိင္ေစရမည္။
ထုိသုိ႔ အေျခခံ မူ (၂) ရပ္ ျပည့္စံုေစၿပီး ကမၻာက လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ ပံုစံမွာ (၈) မ်ိဳးခန္႔ ခြဲျခားႏိုင္သည္-

 1. တုိက္ရိုက္ ဒီမုိကေရစီ (Direct Democracy)
 2. မဲဆႏၵနယ္ေျမ အတြင္း ေနထုိင္သူ မွန္သမွ် ပါ၀င္/ဆံုးျဖတ္ ႏုိင္ေအာင္ အထူး ဦးစားေပးထားသည့္ ဒီမုိကေရစီ (Participatory Democracy)
 3. ျပည္သူလူထုအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်ၿပီး က်င့္သံုးႏိုင္ဖုိ႔ တုိက္ရိုက္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ႏွစ္ခု မွ်တစြာ ေရာေႏွာ က်င့္သံုးသည့္ ဒီမုိကေရစီ (Deliberative Democracy)
 4. ဆုိရွယ္ ဒီမုိကေရစီ ႏွင့္ တူ/မတူ အျငင္းပြားမႈ ရွိေနသည့္ ဆုိရွယ္လစ္ ပံုစံပါ ဒီမုိကေရစီ (Democratic Socialism)
 5. ကိုယ္စားျပဳ ဒီမုိကေရစီ (Representative Democracy)

  (က)၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ (Parliamentary System)
  (ခ)သမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ စနစ္ (Presidential System)
  (ဂ)သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ အာဏာခြဲေ၀ က်င့္သံုးေသာ ဒီမုိကေရစီ (Semi-Presidential System)
  (ဃ)ၿဗိတိန္ ကဲ့သုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ (Westminster System)
  (င)ကေနဒါ ကဲ့သုိ႔ ဘက္မလိုက္ ပါလီမန္ ဒီမုိကေရစီ (Consensus Government)

 6. လူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ (Head of State) ရွိ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တရားစီရင္ေရးမွ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ ပါလီမန္ စနစ္ (Republicanism Democracy)
 7. လူထုက လူထုကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ား၌ ပါ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မျပဳေသာ ဒီမုိကေရစီ (Totalitarian Democracy)
 8. အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး တရားစီရင္ေရး၊ အာဏာမွ်ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေစာ္ကားမႈ မျပဳႏိုင္ေစျခင္းမွ်သာ အာဏာကန္႔သတ္ေပးထားေသာ ပံုစံ (Monarchism) တုိ႔ ျဖစ္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ အေျခခံမူ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာသံုးရပ္ကိုမူ မွ်တေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္မႈ (Check and Balances) ကုိေတာ့ တိတိက်က် ျပဌာန္းေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထုကို တာ၀န္ခံေပး ရသည္။

အမွတ္စဥ္ (၁) မွ လြဲ၍ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ ပံုစံ ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား အေရးႀကီးၿပီး၊ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္ျခင္း၊ တရားမွ်တ မွန္ကန္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရသား၊ ေျပာဆုိ၊ စည္းရံုး၊ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မ်ားသည္ ဤ ကုိယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အလြန္လိုအပ္သည္။ ျပည္သူလူထုက ႏိုင္ငံေရး အသိ ျမင့္မားၿပီး ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ မဲ ဆႏၵေပးႏုိင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ကုိ က်င့္သံုးရာ၌ ေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ တူညီမွ်ေပါင္းဖက္ေနထုိင္ျခင္း၊ ဥပေဒ ေရွ ႔ေမွာက္ အခြင့္အေရး ညီမွ်ျခင္း၊ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆုိ ပိုင္ခြင့္ ရွိျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ ခံစားပိုင္ခြင့္/ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အစုိးရက ေလးစားလိုက္နာ က်င့္သံုးျခင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ပုဂၢလိက လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းက႑မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ က်င့္၀တ္မ်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၾကရသည္။

အထူးသျဖင့္ ဥပေဒ စုိးမိုးမႈမွာ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူလူထု အေပၚ သက္ေရာက္ရ၏။ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ အစုိးရေရာ၊ ျပည္သူလူထုက ေလးေလးစားစား လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကရ၏။

ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ သည္ လူတိုင္း၊ တပ္မေတာ္သားတိုင္း အတြက္ အလြန္ပင္ လိုအပ္လွေပေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏိုင္ေလာက္ေပသည္။

No comments: