.

.

.

February 23, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၈)

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း(၈)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္

ဒီမိုကေရစီ သေဘာ အဓိပၸာယ္

အဓိပၸာယ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြင့္ဆုိထားေသာ္လည္း သေဘာတရားမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္၏။
ဒီမိုကေရစီသည္-
  • လူအမ်ားအတြက္ လူအမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း
  • ျပည္သူလူထု (Demo) အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Croatia)
  • ႏိုင္ငံအာဏာကို ျပည္သူလူထုက ထိန္းခ်ဳပ္လွ်က္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ အစုိးရ ဖြဲ႔စည္းျခင္း (Democracy) စသည္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ေရးရာကိစၥအ၀၀၌ ျပည္သူလူထုႀကီး အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစျခင္း သေဘာသဘာ၀ကုိ ေဖာ္ျပၾက၏။
ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းက အာဏာရွိသလို၊ ျပည္သူလူထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးက အာဏာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာဏာရွင္ မရွိ။ အာဏာရွင္ စနစ္ မရွိ။ မတရား အမိန္႔ မရွိ။ အာဏာလက္နက္ႏွင့္ အႏိုင္က်င့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ မရွိ။ ျပည္သူလူထု အတြက္ ျပည္သူလူထုက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (သုိ႔) လူအမ်ားအတြက္ လူအမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း ဆုိရာ၌ ထုိသုိ႔ ျပည္သူလူလူထုအမ်ား/ အားလံုးက အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ သေဘာ ပါ၀င္ေစၿပီး ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ကိုယ္စား တာ၀န္ယူမည့္ အဖြဲ႔ကို သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကသည္။ ထုိအဖြဲ႔က ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ကုိယ္စား ျပည္သူ႔ဆႏၵအရ ျပည္သူလူထု (သို႔) ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေပးရ၏။ ထုိအဖြဲ႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည္သူလူထုက တာ၀န္ေပးအပ္ခံထားရေသာ အျမင့္ဆံုး ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အဖြဲ႔ ျဖစ္၏။ ထုိအဖြဲ႔ႀကီးကို အစုိးရ (Government) ဟု ေခၚဆုိေပသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွာ က်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ ထပ္မံ၍ ေဒသမ်ား၊ အစိပ္အပိုင္းမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လြယ္ကူေစရန္ ခဲြျခမ္းကာ အဆင့္ဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ကုိ ေဖၚေဆာင္ၾကသည္။ ျပည္နယ္မ်ား၊ တုိင္းမ်ား၊ ၿမိဳ ႔နယ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ ရွိသည္။ အစုိးရ အဖဲြ႔မ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားသာ ျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကုိ အစြမ္းကုန္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရ၏။ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵအရ သာေဆာင္ရြက္ရ၏။ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵကို ေက်ာ္လြန္၍ မရ။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုအတြင္း တြင္ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏုိင္ၾကသည္။ ထုိ႔အတြက္ အမ်ားစု ဆႏၵကို ဦးစားေပးရေသာ ပံုစံ ျဖစ္လာရ၏။

ကြ်န္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးရလွ်င္ “လူမ်ားလွ်င္ ေခ်း မ်ားသည္” ဟူေသာ ျမန္မာအခ်ိဳ ႔လက္သံုးစကားမွာ အျမင္က်ဥ္းၿပီး အသံုးမက်ေသာ အေျပာ ျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ေဖာ္ျပခ်င္တာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု အမ်ားစု ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ ေဖၚျခင္းသည္သာ မွန္ကန္သည္။ ဤသည္ပင္ “ဒီမုိကေရစီ” ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္ရာ ျပည္သူလူထုဘက္မွလည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိလာပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၌ အျမင္က်ယ္ျခင္း၊ တက္ၾကြျခင္း၊ ကမၻာ့ေရးရာမ်ား၌ စိတ္၀င္စား၍ ဗဟုသုတ မ်ားျပားျခင္း၊ ပညာအရည္အခ်င္း ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ အေတြးအေခၚ၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ ေလာက၀တ္ (Etiquette) ေခၚ ေလာကနီတိမ်ား နားလည္ လိုက္နာ က်င့္သံုးျခင္း၊ သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေစတနာ ေကာင္းသလုိ စိတ္ေကာင္းလဲ ရွိဖု႔ိ လိုျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္၀ဖုိ႔ လုိသည္။ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ လုိသည္။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္အားျဖင့္ လာမည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္း ေလ့က်င့္ ပညာေပးျခင္း (Education) ကို ငယ္စဥ္ကပင္ လုပ္ရမည္ ျဖစ္သလုိ၊ ယေန႔ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖၚမည့္ အႀကီးတန္း မ်ိဳးဆက္မ်ားကလည္း စံနမူနာျပ ျဖစ္သင့္၏။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းသူရ တင္ဦးသည္ ျပည္သူလူထုေရာ တပ္မေတာ္ကပါ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကို ခံခဲ့ရသည့္ ပုဂိၢဳလ္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး တို႔တြင္ အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားျပားသူ ျဖစ္သည္။ စိတ္ေစတနာ ေကာင္းမြန္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္၌ ရဲေဘာ္ရဲဘက္မ်ားကုိ သားသမီးသဖြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က တပ္မေတာ္သား အားလံုး၏ ဖခင္သဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ယေန႔ တပ္မေတာ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား မသိႏုိင္ခဲ့ၾက။

စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ မလိုတမာ ဖံုးဖိထားမႈမ်ားကုိ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား သိျမင္ေစခ်င္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း လူထုႀကီး တစ္ရပ္လံုးက လက္ခံသည့္ အရည္အခ်င္း ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္၏။ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီေရး၌ ေကာင္းစြာ အသြင္ကူးေျပာင္း ေပးႏိုင္သည္ကုိ ယေန႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ တပ္မေတာ္သားမ်ား သေဘာေပါက္သင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ မဟုတ္မတရား သိမ္ဖ်င္းစြာ ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆုိ ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားကို ေဖာက္ထြင္း ၾကည့္ရႈတတ္ဖုိ႔ လိုေနေပသည္။ တဖက္သတ္ ရႈျမင္ေနျခင္းကို ဆင္ျခင္ဖုိ႔ လိုပါသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီကုိ ေၾကာက္ရြံ ႔သည္။ ယေန႔ ၄င္းတုိ႔ ရက္စက္ယုတ္မာလြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပုိေၾကာက္ေနသည္။ “ဒီမုိကေရစီ ရွိလွ်င္ အာဏာရွင္ မရွိႏိုင္၊ အာဏာရွင္ ရွိလွ်င္ ဒီမုိကေရစီ မရွိႏိုင္” သျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကို တရား၀င္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ လုိလားသူမ်ားကို အပုတ္ခ်နည္း၊ ေသးသိမ္ေစနည္း စသည့္ ဟစ္တလာ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရး နည္းမ်ားျဖင့္ ၀ါဒျဖန္႔ ရႈတ္ခ်ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ထုိပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားသည္ အာဏာရွင္မ်ား ကဲ့သုိ႔ ထာ၀ရ အာဏာရယူ ထားမည့္သူမ်ား မဟုတ္၍ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ၀ါဒျဖန္႔သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႏိုင္ငံျခားသား တစ္ဦးကုိ လက္ထပ္ခဲ့မိျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အေရး၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ရန္ ခြင့္မျပဳႏိုင္ ဆုိသည္မွာ အဓိပၸာယ္ မဲ့ေသာ ဆင္ေျခဆင္လက္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းျပျခင္းႏွင့္ အာရံုလႊဲေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

စစ္အာဏာရွင္တို႔ ႏွိပ္ကြပ္ထားေသာ ထုိပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီ သေဘာ၊ ဒီမုိကေရစီ တန္ဖိုးကုိ ေကာင္းစြာ သိနားလည္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၏ အေရးပါပံုကုိ သိထားၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ တုိင္းျပည္အတြက္ ေစတနာေကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ လုပ္နည္းက်င့္စဥ္ အရ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု ဆႏၵ သေဘာထားကို ေက်ာ္လြန္၍ မရႏုိင္ေခ်။ ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိစဥ္အခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံအျဖစ္ အဆင္ေျပေျပ ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္ ယေန႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္၍ အာဏာရွင္ တစ္စုကို တုိက္ဖ်က္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေနသည္ကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္သင့္ပါသည္။

အာဏာရွင္ဆုိး ဗုိလ္သန္းေရႊ လြန္သြားလွ်င္ ေကာင္းလာမည္ဟုေတာ့ ေျပာမရပါ။ အာဏာရွင္ အသစ္မ်ား ေပၚေပါက္လာလိမ့္ဦးမည္။ ျပည္သူလူထုမွာလဲ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ၿပီး၊ အရံရဲ ဆုိေသာ ဆုိကၠားသမား၊ စြမ္းအားရွင္ လူမိုက္မ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ ကေလကေခ် အရံမီးသတ္မ်ားမွအစ အာဏာရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္း မ်ားကိုပါ ေၾကာက္ရြံ ႔ ရမႈ သံသရာတြင္ နစ္မြန္းေနပါဦးမည္။ ေနာင္တက္လာမည့္ သူဟု ခန္႔မွန္းေသာ ဗုိလ္ေရႊမန္း၏ ညီ “ဗိုက္ႀကီး” ဆိုသည့္ ရဲ မွတ္တမ္း၀င္သည့္ သူသည္ တစ္ခ်ိန္က သူ႔ဇာတိ၌ သစ္ေမွာင္ခို ကားမ်ားကုိ လူမိုက္ဂုိဏ္းဖြဲ႔ ေငြေတာင္း ဖ်ံက်ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ တုိက္မ်ား၊ ကားမ်ား၊ မယားငယ္မ်ားႏွင့္ ႀကီးပြားေနရံုမွ်မက နယ္ေျမ အာဏာပိုင္ ဆုိသူမ်ားက စီရင္ ဆံုးျဖတ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို သူ႔အား အစီရင္ခံ တင္ျပၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရသည္အထိ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ အာဏာရွင္ စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္ပါမွ ဤ မသမာမႈ၊ ျခစားမႈ၊ ရမ္းကားမႈမ်ား၊ ဥပေဒအထက္ အႏိုင္အထက္ က်င့္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ႏုိင္ေပေတာ့မည္။

“ဒီမုိကေရစီ” ဆုိသည္မွာ ဆုိရွယ္လစ္ စနစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္တို႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ စနစ္ဆိုသည့္ (-ism) တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ စနစ္ (-ism) ဆုိသည္မွာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ား သေဘာတရားမ်ား၊ ၄င္း မူ၀ါဒမ်ားအရ အေကာင္အထည္ ေဖၚရမည့္ စီးပြားေရး စနစ္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္ ဒီမုိကေရစီ (သို႔) ျပည္သူလူထု အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ပံုစံကုိ လက္ခံႏုိင္သည့္ စနစ္ မဟုတ္။ ပါးစပ္က ျပည္သူ႔အာဏာဆုိေသာ္လည္း အျပင္းစား အာဏာရွင္စနစ္ ပံုစံ တစ္မ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္က ဗကပ ေခၚ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (နစ္ျဖဴ) ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ (ဗမာျပည္) (နစ္နီ) တုိ႔မွာ ဆုိဗီယက္၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ ၾသဇာခံၿပီး ပံုတူ ကူးခ်ဖူးသည္။ လိုက္နာအေကာင္အထည္ ေဖၚခဲ့ဖူးသည္။ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ လမ္းစဥ္ အေဖက သားသတ္၊ သားက အေဖသတ္ “ဘာသာေရးသည္ ဘိန္း” ဟူေသာ ေမာ္စီတံုး ၀ါဒကို လိုက္နာၿပီး သကၤန္းမ်ား ထမိန္ခ်ဳပ္ ၀တ္ဖူးသည္။ ဗုဒၶဆင္းတု ရုပ္ပြားေတာ္မ်ား ရိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္ဆီးကာ လမ္းခင္းဖူးသည္။ ထုိေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ အနီေရာင္ မေျပာႏွင့္ ပန္းေရာင္ပင္ လက္မခံ ခဲ့ၾကေခ်။

ဆုိဗီယက္ အာဏာရွင္ “စတာလင္” က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ ေမာ္စီတုန္းကို ခ်န္ေကရွိတ္မ်ားအား နန္စီျမစ္ တဘက္ကမ္း ထိသာ တုိက္ရန္ ညႊန္ၾကားသလုိ၊ ေမာ္စီတုန္းကလည္း ဗကပမ်ားကို ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားေပးသည္။ ၄င္းတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္အတြက္ မဟုတ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထုိေၾကာင့္ စနစ္မ်ားသည္ ပံုတူကူးခ်၍ မရသလို ထာ၀ရ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္ရန္ မလိုေပ။

သေျပတခက္ ေၾကြရက္ကယ္ေစာ က်န္ရိွေနေသးတဲ့ ေဆာင္းပါးမ်ားကုိ ေနာက္ရက္ေတြမွာ ဆက္လက္ တင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ႀကိဳတင္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။

No comments: