.

.

.

March 2, 2009

ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား အားလံုးအတြက္ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း(၁၁)

ဒီမုိကေရစီ နဲ႔ တပ္မေတာ္ - အပုိင္း (၁၁)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္မွဴး ေက်ာ္ေက်ာ္ခုိင္

ဒီမုိကေရစီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္၊ ေျပာဆုိ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေရးသား ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခြင့္၊ သတင္းစာ မီဒီယာမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ စသည္တုိ႔ကိုလည္း အထက္ပါ နည္းမွီ၍ သိသင့္သည္။ ထုိလြတ္လပ္စြာ ဆုိသည့္ စကားမွာ ဒီမုိကေရစီ၌ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဥပေဒ မဲ့ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း မဆိုလို။ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ျပည္သူလူထု၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ သာ ျဖစ္၏။

ထုိသုိ႔ဆုိလွ်င္ ျပည္သူ႔အာဏာ ဘယ္လို သက္ေရာက္ေစမည္နည္း။ လူတုိ႔သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ တစ္မိသားစုထဲ ေန၍ မရပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေက်းရြာ ၿမိဳ႔ျပႏိုင္ငံမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီး စုစည္း ေနထိုင္ၾကရသည္။ ညီညြတ္ျခင္းသည္ အင္အား၊ စည္းလံုးျခင္းသည္ အင္အား ဆုိသကဲ့သုိ႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံု စုစည္း ေနထုိင္ၾကရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားဆႏၵ သေဘာထားမ်ား၊ အမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ဆႏၵ သေဘာထား၊ ဓေလ့ထံုးစံ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း အသိအမွတ္ ျပဳရသည္။

ႀကီးမားက်ယ္၀န္းေသာ နယ္ေျမေဒသကို ေစာင့္ေရွာက္၍ လံုၿခံဳမႈ ေပးရန္၊ တုိးတက္၍ သာယာ၀ေျပာေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ရန္၊ လူအမ်ား စား၀တ္ေနေရး ဖူလံုမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္၊ ဥပေဒ စိုးမိုးမႈေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဤ တာ၀န္မ်ားကို လူထု ကိုယ္စား ထမ္းေဆာင္ေပးမည့္သူမ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား (သို႔) အစုိးရကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးၾကရသည္။

ထုိအခါ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အာဏာႏွင့္ အခြင့္အေရး အခ်ိဳ ႔ကို ထုိ အစုိးရသို႔ ေပးအပ္လိုက္ရသည္။ လက္တန္း ထုိးေပး၍ မရ။ ထုိသူမ်ားသည္ အာဏာရွင္၊ သက္ဦးဆံပိုင္မ်ား ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ လုပ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒ ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳေပးလုိက္သည္။ ဤသည္မွာ “ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ” ျဖစ္သည္။

ဤ အခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထု အားလံုးႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး၊ ျပည္သူလူထု (သို႔) ျပည္သူလူထုက ေပးအပ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္က တာ၀န္ယူ ေရးဆြဲၾကရမည္။ ျပည္သူလူထုက ေက်ေက်နပ္နပ္ လက္ခံ အတည္ျပဳေပးရမည္မွာ ေသခ်ာလွသည္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ပါ၀င္ၾကရမည္။ နအဖက ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ေရး၊ ကုိယ့္အေျခခံ ဥပေဒ ကုိယ္လုပ္၊ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မဟုတ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားတုိ႔ သေဘာေပါက္ႏုိင္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒသည္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ အသည္းႏွလံုးပမာ ပဓာန က်လွေၾကာင္း ေတြ႔ရေပမည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ဥပေဒ သေဘာတရားမ်ား နားလည္ျခင္း၊ ပညာရည္ ျမင့္မားျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အသိပညာ ဗဟုသုတ မ်ားျပားျခင္း၊ စိတ္ထား ရင့္က်က္၍ သေဘာထား မွန္ကန္ျခင္း၊ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ ေနထုိင္ ေပါင္းသင္းတတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပည့္၀ ေနဖုိ႔ လိုေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား၌ အႏွစ္ (၂၀) ခန္႔ ဒီမုိကေရစီ သေဘာတရားမ်ား ျပည္သူလူထုသုိ႔ နအဖမွ ပညာေပးမႈ မျပဳခဲ့ျခင္း ကိစၥႏွင့္ ေနာင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ မူလတန္းမွ စ၍ ေလ့က်င့္ ပညာေပး သင္ၾကားေမြးျမဴၾကဖုိ႔ အေၾကာင္းကုိ ေရးသား တုိက္တြန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဥပေဒ ဆုိပါက ျမန္မာလူထုသည္ လူဆုိးလူမုိက္မ်ားအတြက္ဟု အလုိလုိ သြားျမင္ၾကသည္။ ေၾကာက္ရြ႔ံ ၾကသည္။ ဟစ္တလာ၊ ေမာ္စီတံုး၊ စတာလင္၊ ခမာနီ ပို႔ေပါ့ အစုိးရ၊ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ စသည္ ႏိုင္ငံသာ ကြဲျပားမည္။ ျပည္သူလူထု စိတ္ဆင္းရဲမႈမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္တုိင္းက အာဏာတည္ၿမဲေရး ႏွင့္ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒ ဆုိသည္ကို လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက ဥပေဒ ဗဟုသုတ အသိပညာ မရွိေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ နအဖ ဥပေဒ ဆုိၿပီး လိုသလို အႏိုင္က်င့္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ေနျခင္းကုိ လက္ေတြ႔ ျမင္ႏိုင္သည္။

အမွန္ေတာ့ “အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ ရပိုင္ခြင့္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရး အမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္ရၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္ ျပ႒ာန္း ေပးထားျခင္း” ျဖစ္သည္။

တနည္းအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံ သူမ်ားအၾကား “မူ” တစ္ခု ညိႇႏႈိင္း သတ္မွတ္ သေဘာတူ ၾကရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ “အာဏာပိုင္” ဟု မသံုးလုိပါ။ အာဏာပိုင္ အစစ္မွာ ျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္သည္။ နာမည္ ပညတ္အေပၚ သာယာယစ္မူး မာန္တက္တတ္ေသာ စရိုက္ ရွိသူမ်ား အတြက္ ေနာင္တြင္ စကားလံုး ေရြးခ်ယ္ သံုးသင့္သည္။

ဥပမာ ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ဆုိေသာ စကားလံုးမ်ိဳး၊ မင္းႀကီး၊ ရဲမင္းႀကီး စေသာ မုိးမျမင္ ေလမျမင္ မာန္၀င့္ေစမည့္ စကားလံုးမ်ား မသံုးသင့္ေပ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ အေျခခံ ရမည့္ ဥပေဒမ်ားကို သတ္မွတ္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အေျခခံ ဥပေဒကို ေလ့လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ လိုအပ္ခ်က္အရ ပါလီမန္ (Parliament) ေခၚ လႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစုိးရ အမ်ိဳးအစား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိက အေျခခံ ေရးဆြဲၾကပါသည္။ ပါလီမန္ (သို႔) လႊတ္ေတာ္ကို အေမရိကန္၌ ကြန္ကရက္ (Congress)၊ ဂ်ပန္၌ ဒိုင္းယက္ (Diet) ဟု ေခၚသည္။ လႊတ္ေတာ္၌လည္း တခုတည္းထားေသာ တစ္ရပ္ လႊတ္ေတာ္ (Uni-Cameral Parliament) ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ခုထားေသာ ႏွစ္ရပ္ လႊတ္ေတာ္ (Bi-cameral parliament) ဟူ၍ ကိုယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုိယ္ညီေအာင္ ထားၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ရပ္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာသံုးရပ္ ရွိသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္နယ္ အစုိးရ (သို႔) ျပည္နယ္ ပါလီမန္မ်ားက အေရအတြက္တူ ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၌ ေဒသ အသီးသီးမွ လူဦးေရႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးမွ လူဦးေရေပၚ မူတည္ၿပီး၊ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီးမွ ျပည္သူလူထုက စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ေပးေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ကာ ဤ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟူ၍ ေခၚဆုိေလသည္။

No comments: