.

.

.

January 20, 2011

ကက (ေလ) ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမွ အက္ကြဲသံမ်ား - အပိုင္း (၄) (ေနာက္ဆုံးပိုင္း)


စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား ၀က္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ေလ) ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွ စစ္ဆင္ေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ စည္း႐ုံးေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အေရးႀကီးသည့္ ေအာက္ပါ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ေလတပ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ဆက္လက္သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။ စည္းလုံးျခင္းရဲ႕အင္အား အဖြဲ႔မွ အဆိုပါ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သတင္းအား ၾကည္းတပ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းရဲ႕ ဆက္စပ္ သတင္း ေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ တကြ ပူးတြဲ တင္ျပလိုက္ ပါတယ္။

(၁) တပ္မ်ားတြင္ ဦး၊ ေရး၊ ေထာက္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး ၄င္းအားနည္းခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္သြားရန္ႏွင့္ အမွန္အတိုင္း တင္ျပရန္။

(၂) တပ္လံုၿခံဳေရး ဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ တပ္အဝင္ဂိတ္မ်ားတြင္ လူ၊ ပစၥည္း အဝင္/ အထြက္ စနစ္တက် စစ္ေဆးရန္၊ သတင္းလံုၿခံဳေရး ဂရုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္။

(၃) စစ္ဆင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ သတင္း မေပါက္ၾကား ေစေရးအတြက္ မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား အသိမေပးရန္၊ လိုအပ္ခ်က္ရွိလွ်င္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ေလ)သို႔ တင္ျပရန္၊ ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တပ္အခ်င္းခ်င္း ေအာက္ေျခတြင္ ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။


(၄) ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းညႇိႏိႈင္းမႈ ကြပ္ကဲေရး ဌာနမွဴး/ ေလေၾကာင္းညွိႏႈိင္းမႈ ကြပ္ကဲေရးဌာနႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ဆက္သြယ္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ တာဝန္ ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္။
(၅) ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္/ ေလတပ္စခန္း/ အုပ္/တပ္/ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးျပဳသူမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအသိ၊ လံုၿခံဳေရးအျမင္ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

“တပ္မ်ားတြင္ ဦး၊ ေရး၊ ေထာက္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ အားနည္းခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး ၄င္းအားနည္းခ်က္မ်ားအား ျပဳျပင္သြားရန္ႏွင့္ အမွန္အတိုင္း တင္ျပရန္” ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အပိုဒ္ (၁) အရ ေလတပ္ရဲ႕ ဦး၊ ေရး၊ ေထာက္ လုပ္ငန္းမ်ား အားနည္းခ်က္ ျဖစ္ေနရျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိသူ အဓိကတရားခံမွာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟုမၼလင္း ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္အသစ္ႏွင့္ ၿမိတ္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္အသစ္လိုမ်ဳိး ဌာနခ်ဳပ္အသစ္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ခိုင္းရာမွာ မီးမရွိ၊ ဖုန္းမရ စတဲ့ အေသးအဖြဲကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ ေလတပ္ဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းမႈက အစ ပစၥည္းကရိယာ၊ ဘ႑ာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ အဆုံး မျပည့္မစုံ ျဖစ္ေနရျပီး လြင္တီးေခါင္လို အစြန္က်တဲ့ ေနရာမ်ဳိး ေတြလည္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ၾကည္းတပ္က တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ လက္ေအာက္တိုင္းမွာ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကို ထားရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမျပင္သြားမၾကည့္ဘဲ ေရွးေခတ္ အဂၤလိပ္ေျမပုံႀကီးတြင္သာ အာဏာရွင္ပီပီ ဇြတ္အတင္း လက္ညႇိဳးထိုးကာ ဖြင့္လွစ္ခိုင္းေနေၾကာင္း မေက်မနပ္ အက္ကြဲသံမ်ား ေပးပို႔လာပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အေနႏွင့္ Admin လို႔ေခၚတဲ့ ေထာက္ပံ့ေရးနဲ႔ ဘ႑ာေငြကို အလုံအေလာက္ ခ်မေပးမႈေၾကာင့္ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္အသစ္မ်ားအား ျဖစ္သလို ဖြင့္လွစ္ေနၾကရေၾကာင္း၊ သံကို မႏိုင္ေသးဘဲ စက္မႈဇုံမ်ားမွာ ဆယ္ဘီးကား ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ လူစီးဘတ္စ္ကားႀကီးမ်ားကို ဇြတ္အတင္း ထုတ္လုပ္ခိုင္းေနသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာက အထင္ႀကီးေအာင္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံ ထူေထာင္ဖို႔ ေလတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္အားလည္း မ်က္စိမွိတ္ၿပီး ဇြတ္အတင္း ညႊန္ၾကားေနေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ ေမွာ္ဘီ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္အား ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ ျပင္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ (လထခ) ေမွာ္ဘီဟု ျပဴလုပ္လာရေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး မည္သည့္ေလယာဥ္မွ ထုတ္မလာႏိုင္တဲ့အခါ ကာကြယ္ေရးပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္႐ုံး (DI) ကက (ထုတ္) မွ ေလယာဥ္စက္႐ုံ စီမံခ်က္အျဖစ္ မိတၳီလာတြင္ (MI-17) ရဟတ္ယာဥ္စက္႐ုံကို သီးျခား ဖြင့္လွစ္လိုက္ရျပန္ရာ ကေမာက္ကမ အေနအထားတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သတင္းဆက္စပ္ ရရွိပါတယ္။

“တပ္လံုၿခံဳေရး ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္၊ တပ္အဝင္ဂိတ္မ်ားတြင္ လူ၊ ပစၥည္း အဝင္/ အထြက္ စနစ္တက် စစ္ေဆးရန္၊ သတင္းလံုၿခံဳေရး ဂရုျပဳေဆာင္ရြက္ရန္” ဆိုတဲ့ အထက္အပိုဒ္ (၂) အရ ေလတပ္ဂိတ္မ်ား၌ စစ္သည္မ်ားကို ကင္းေစာင့္ခိုင္းရာမွာ ေသနတ္ထုတ္မေပးဘဲ လက္ဗလာခ်ည္းသက္သက္ ေစာင့္ခိုင္းေနေၾကာင္း၊ အဲဒီလို ေသနတ္ ထုတ္မေပး တာဟာ စစ္သည္မ်ားကို မယုံၾကည္လို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာင္းပါးရွင္ ျမင့္မိုရ္ရဲ႕ “ေလတပ္သားတစ္ဦး၏ ဘ၀ေကာက္ေၾကာင္း” ေဆာင္းပါးပါ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္မ်ားအရ သိရွိရသျဖင့္ လံုျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရန္သူမေျပာနဲ႔ သူခိုး အဆင့္ကိုေတာင္ တားဆီးဖို႔ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ေသနတ္ကိုင္ကာ ေစာင့္ရသည့္တပ္မွာ (လကသ) တပ္ တစ္ခုတည္းသာရွိၿပီး အဲဒီေသနတ္ရဲ႕ က်ည္ဆံထည့္တဲ့ က်ည္ကဒ္မ်ားကိုေတာ့ ေသာ့ခတ္ သိမ္းထားျပန္လို႔ “ဒုတ္” အဆင့္သာရွိေၾကာင္း၊ ေလတပ္ရဲ႕ လုံၿခံဳေရးစနစ္ ကြန္ယက္ႀကီး ေပါက္ၿပဲေနမႈ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ကိုလည္း ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

စစ္ဆင္ေရးကိစၥမ်ားမွာ သတင္း မေပါက္ၾကားေစေရးအတြက္ အထက္ အပိုဒ္ (၃) အရ “မသက္ဆိုင္သူမ်ားအား အသိမေပးရန္” ဆိုတာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းဟာ စစ္ဆင္ေရး ကိုင္တြယ္ရတဲ့ ကက(ေလ) မွ စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း) ကိုေတာင္ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားအား အသိမေပးေတာ့ဘဲ သူသြားခ်င္တဲ့ အခ်ိန္က်မွ ေကာက္ခါငင္ကာ ထသြားေနလို႔ လက္ေအာက္ခံ စခန္းမွဴးမ်ားနဲ႔ အုပ္မွဴးမ်ားက အၿမဲတမ္းး အသင့္အေနအထား ေဇာေခြ်းျပန္္ကာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

“ေလယာဥ္/ရဟတ္ယာဥ္ ခရီးစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ျပည့္အေထာက္အကူ ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ေလေၾကာင္းညႇိႏိႈင္းမႈ ကြပ္ကဲေရးဌာနမွဴး/ ေလေၾကာင္းညိႇႏႈိင္းမႈ ကြပ္ကဲေရးဌာနႏွင့္ အခ်ိန္ျပည့္ ဆက္သြယ္ ညႊန္ၾကားႏိုင္ရန္” ဆိုတဲ့ အထက္အပိုဒ္ (၄) အရ လက္ရွိအေျခအေနနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကက (ေလ) အေနနဲ႔ ေလယာဥ္ဘီး ေလထဲကို ႂကြဖို႔ဆိုရင္ ကက (ၾကည္း) စစ္ဦးစီးမွဴး (ဒုတိယတန္း) စစ္ဆင္ေရး ဗိုလ္မွဴးအဆင့္ကိုပင္ အသိမေပးဘဲ မႂကြရဲေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနရေၾကာင္း၊ ေခတ္မီ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားနဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားစြာအား ကြပ္ကဲပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိေနတဲ့ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမတ္ဟိန္းဟာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ စီးမယ့္ ေလယာဥ္နဲ႔ ရဟတ္ယာဥ္ကို လံုး၀မထိရဲဘဲ သူေျခႂကြလိုပါက (Y-8) လို႔ ေခၚတဲ့ ကုန္တင္ ေလယာဥ္ႀကီးကိုသာစီးၿပီး ေျခႂကြရတဲ့အတြက္ ေလတပ္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ရင္နာလွ်က္ ရွိၾကေၾကာင္း သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: