.

.

.

December 7, 2008

ႏုိင္ငံျပဳ ပညာ - အပုိင္း(၁)

စာဖတ္သူမ်ားခင္ဗ်ား

စံပယ္ျဖဴ မဂၢဇင္းမွ စာေရးဆရာ မုိးသန္ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျပဳပညာ ေဆာင္းပါးကို ဒီကေန႔ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ကိုဖုိးတရုတ္မွ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါး ေရးသားဖို႔အတြက္ ကုိးကားျပဳစုတဲ့ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္မ်ားကေတာ့ Geoff An drews နဲ႔ Michael Saward ေရးသားတဲ့ Living Political Ideal's၊ Richard Hudelson ေရးသားထားတဲ့ Modern Political Philiosophy နဲ႔ Encarta Reference 2007 တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စာေရးဆရာ မုိးသန္ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း တင္းက်ပ္မႈ ၾကားထဲမွ ေရးသားတင္ျပရလို႔ နားလည္ေပးေစလိုၿပီး ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္္မ်ား၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား အစရွိသျဖင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸ ပညာရပ္မ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား တင္ျပထားပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ကိုုဖိုးတရုတ္အေနနဲ႔ ေဆာင္းပါးကုိ အပိုင္းလိုက္ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေဖာ္ျပသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ အနာဂါတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဗဟုသုတ အသိပညာ ၾကြယ္၀ဖို႔ ဒီေဆာင္းကို ဖတ္သင့္တယ္ဆုိတာ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ပုဂၢလိက လူသားလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ရပ္တည္ရင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွးရႈႏုိင္ေရးကို အာမခံႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကို ေတြးေခၚေဖာ္ထုတ္ ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ႔သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ သိပံၸပညာရပ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ဤ စာစုတြင္ ႏုိင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္မ်ား၏ အေျခခံက်ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၊ ထုိနယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာမ်ား၊ အေကာက္အယူ မ်ားကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လူတုိ႔သည္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၊ ပ်ားမ်ားကဲ့သုိ႔ အစုအေပါင္း အသိုက္အၿမံဳႏွင့္ ေနတတ္ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အမီွသဟဲ ျပဳရင္း စနစ္က်သည့္ ဆက္ဆံေရး ပံုစံေအာက္တြင္ ေပါင္းစုေနထုိင္းျခင္း၊ အရည္အေသြးေပၚ မူတည္၍ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တာ၀န္ယူမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္ အစုအေ၀း အသိုက္အၿမံဳအတြင္း ရွင္သန္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားႏွင့္ပ်ားမ်ား၊ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သတၱ၀ါမ်ားၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟမႈ ရွိသည္။ အျခား သတၱ၀ါမ်ားသည္ ဗီဇ၏ လႊမ္းမိုးမႈ သက္သက္ျဖင့္ သူတုိ႔ အသိုက္အၿမံဳ၏ အစဥ္အလာ ဖြဲ႔စည္းမႈ စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ရွင္သန္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ပုဂၢလိက ဘ၀သည္ အေရႊ႔အေျပာင္းမရွိ၊ ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိၾကေခ်။ လူသားတု႔ိမွာကား ထိုသို႔မဟုတ္ေပ။ ေရွ ႔မ်ိဳးဆက္မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အသိတရားမ်ားကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္း တတ္သည့္ အသိဥာဏ္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္ ျမင့္မားသည့္ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ သူတုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သမုိင္းေခတ္၏ ေနာက္ခံကားေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး လူမႈ ဖြဲ႔စည္းပံုစံမ်ား၊ လူမႈ ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ား၊ စံျပႏိုင္ငံေတာ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို မတူညီေသာ ရႈေထာင့္အသီးသီးမွ ေတြးေခၚႀကံဆ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပုဂၢလိက လူသားလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ရပ္ခံရင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွ ႔ရႈႏုိင္ေရးကို အာမခံႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကို ေတြးေခၚေဖာ္ထုတ္ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးရာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ သိပံၸပညာရပ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္၏ အေျခခံက်ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၊ ထိုနယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကို စနစ္တက် ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး၏ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ လူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀ါ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပါ၀ါအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး သိပံၸ ပညာရွင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါ၀ါမ်ားကို အစိုးရမ်ားက မည္သို႔မည္ပံု အသံုးခ်သည္တုိ႔ကို ေလ့လာေလ့ရွိသည္။ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း စီးပြားေရးအေပၚ ႏုိင္ငံေရး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုမ်ား၊ သာမန္အရပ္သူ အရပ္သားတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔အေပၚ ႏိုင္ငံေရး၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ပံုမ်ား စသည္တု႔ိကို ေလ့လာသည္။ အစုိးရမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ပါ၀ါက်င့္သံုးပံုမ်ားကို အေလးေပးေလ့လာျခင္းသည္ အျခားေသာ လူမႈသိပံၸပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸတုိ႔ကို ျခားနားေစေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔၏ ဆက္စပ္ပံုကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာရမႈ ရွိသည္။ ထို႔အတူ လူမႈ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေဆာက္အအံု တုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို သိရွိနားလည္ေစရန္ လူမႈပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸ၏ အေရးပါမႈ

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸသည္ အေရးႀကီးေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားတုိ႔သည္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို ယံုၾကည္စြဲကိုင္ၾကေသာ အၿပိဳင္ႏုိင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား၊ အုပ္စုိးသူမ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ား၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္။ လူသားတုိ႔၏ ဘ၀သည္ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ား၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ခံေနၾကရၿပီး သူတုိ႔ ေနထုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈ အေဆာက္အအံုအေပၚ မူတည္၍ တာ၀န္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မတူညီၾကေပ။ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အႀကံေပးျခင္း၊ ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အေတြးအျမင္ မ်ိဳးစံု ေပၚေပါက္ရွင္သန္လာေစရန္ သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဖိႏွိိပ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်မႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ၊ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျခင္းရာတုိ႔၏ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို နားလည္ႏုိင္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

No comments: