.

.

.

December 23, 2008

အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ အတြင္းေရး - အပိုင္း(၇)

တိုက္ဆုိင္တာက အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ကို သံေယာဇဥ္ရွိတဲ့ လူႀကီးတစ္ဦးက ရင္းႏွီးေသာ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိမ်ားကို ေျပာျပခဲ့ရာတြင္ ဒုကၡဆုိတာ တစ္ခုတည္းမလာတတ္ေၾကာင္း စုၿပံဳၿပီး လာတတ္ေၾကာင္း ကံဆုိးမ သြားရာ မိုးလုိက္လို႔ ရြာတာမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနအရ လူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို အမ်ားသေဘာတူ ခ်ခဲ့တာ ရွိေၾကာင္း၊ အဲဒါကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ သမၼတ ခ်န္ဒူး၀ွမ္နဲ႔ ၀န္ႀကီးမ်ား ျမန္မာျပည္သို႔ လာလည္ရာမွာ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ ႔ လုပ္ႀကံခံရမႈတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္က တာ၀န္ေပ့ါေလ်ာ့၍ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္၌သာ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္း ထံသို႔ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္းမ်ားကို စိတ္မေကာင္းစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထုိသုိ႔ မတင္ျပလွ်င္လည္း မီးခိုးၾကြက္ ေလွ်ာက္လိုက္လွ်င္ လူႀကီးမ်ားပါ တာ၀န္ရွိေန၍ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိခဲ့ရတယ္။ ထိုသို႔ တုိက္ဆုိင္ေနေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ဦး ေမွ်ာ္လင့္သလို ကြပ္မ်က္သည့္ အျဖစ္သို႔ မေရာက္ရွိဘဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ မ်ားမွ အရာထမ္း အမႈထမ္း အားလံုးကို ထမင္းခ်က္ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားပါမက်န္ အလုပ္မွ ရပ္ဆုိင္းျခင္း ခံခဲ့ရပါေတာ့တယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မ်ားမွ အမႈထမ္းမ်ားမွာ တသက္လံုး သစၥာႀကီးစြာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို မေထာက္ထားဘဲ ရက္စက္စြာ ျဖဳတ္ခ်ခံရသျဖင့္ ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ရဲေဘာ္အမ်ားအျပားဟာ ဂ်ိဳးျဖဴေရပိုက္ႀကီး၌ ၀ါးလံုးမ်ားတင္၍ သစ္ကိုင္းမ်ား ခုတ္မုိးၿပီးလည္းေကာင္း၊ မဂၤလာဒံု တပ္မ်ားအနီးမွ လွ်ိဳေျမာင္မ်ားကို ရွင္းလင္း၍ လည္းေကာင္း၊ ျဖစ္သလို ေနထုိင္ၾကရသူမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။ သစၥာ ရွိသူခ်င္း အတူတူ သစၥာရွိျခင္းရဲ ႔ အက်ိဳးကို မခံစားရဘဲ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုံုးရံွူးျခင္းကိုလည္း လည္စင္းခံရသည့္ အက်ိဳးသာ ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ားကို ၀န္ထမ္းစည္းကမ္းအရ အေရးယူရန္ ျဖစ္ေပမဲ့ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္ စနစ္ရဲ ႔ ဆုိးက်ိဳးေၾကာင့္ ဘာမွ ေစာဒက တက္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘဲ ေခါင္းငံု႔ခံခဲ့ ၾကရပါတယ္။ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ား ေခတ္ထက္ပင္ ဆုိး၀ါးစြာ ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏိုင္ငံေရး နယ္ေျမသို႔ ေျပာင္းသြားေသာအခါတြင္ ဗိုလ္ေန၀င္းအား ဗမာ့ တပ္မေတာ္ကို ဦးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး အၿပီး တပ္မေတာ္ကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာတြင္ အဂၤလိပ္လက္ထက္က စစ္သည္ေဟာင္းမ်ားလည္း ျပန္လည္ ပါ၀င္လာခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ကျပားမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ ဂ်ပန္ေခတ္ ဗမာ့တပ္မေတာ္လက္ထက္က အရာရွိမ်ားအား ၾကည္းတပ္သာမက ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္တုိ႔တြင္ပါ ထည့္သြင္း ထားခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ စစ္ရဲတပ္ႏွင့္ ဘီတီအက္(ဖ္) တပ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္မွ အရာရွိမ်ားျဖင့္ ဦးေဆာင္၍ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေခတ္အၿပီးတြင္ ဗမာ့ေသနတ္ကိုင္ တပ္ရင္း(၄) ဟာ ၄င္း၏ လက္စြဲေတာ္ တပ္ရင္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္ရင္း (၄) မွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျခားအဆင့္မ်ားဟာ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ အနီးစပ္ဆံုး တပည့္ရင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္ ေသာင္းက်န္းသူ ေရာင္စံု သူပုန္မ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တျပည္လံုး အႏွံ႔အျပားတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စုိးမိုးမႈကို ခံခ့့ဲၾကရၿပီး၊ “ ရန္ကုန္အစုိး” “ရွစ္မုိင္ အစိုးရ” ဟုပင္ အေခၚခံခဲ့ရတဲ့အထိပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခါတြင္ ဗိုလ္ေန၀င္းအား ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔အတြင္း ေနရာေပး၍ ေသာင္းက်န္းသူ ႏွိမ္နင္းေရးကို တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ တႏုိင္ငံလံုးတြင္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္ဟာလည္း သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးႏွင့္ ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။ နယ္ေျမေဒသ အလုိက္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကေသာ ရပ္ရြာ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗိုလ္ေန၀င္းက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့တာက “ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ ေလ့က်င့္မႈကို စနစ္တက် မရရွိခဲ့ၾကေတာ့ စည္းကမ္းပိုင္းမွာ ေလ်ာ့နည္းတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စြန္႔စြန္႔စားစား တိုက္တဲ့ ခိုက္တဲ့ေနရာမွာေတာ့ ဂုဏ္ျပဳေလာက္ေအာင္ကို စြန္႔စားတုိက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ တခ်ိဳ ႔ေနရာေတြမွာဆို ေသာင္းက်န္းသူ သတင္းရလို႔ တို႔တပ္က စုစည္းျပင္ဆင္တုန္း ရွိေသးတယ္၊ သူတို႔က ထြက္တုိက္ၿပီးလို႔ ေသၾကေၾကၾက ေသာင္းက်န္းသူေတြ ထြက္ေျပးၾက ျဖစ္ကုန္ၿပီ” ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖဆပလ အစိုးရ ကြဲသြားၿပီးေနာက္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ တာ၀န္ကို ေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ရာ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ အဖြဲ႔က အႏိုင္ရၿပီး ဦးႏု၏ အစုိးရ အဖြဲ႔တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗုိလ္ေန၀င္းဟာ အာဏာသိမ္း၍ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီဖြဲ႔စည္းၿပီး စတင္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗုိလ္ေန၀င္း အာဏာမသိမ္းမီက တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးတစုက အာဏာသိမ္းရန္ ႀကံစည္ခဲ့ျခင္းကို ဗိုလ္ေန၀င္းက ၿဖိဳခြဲပစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထုိအရာရွိႀကီးမ်ားကို တပ္မွ ထြက္ခိုင္းၿပီး အေရးယူခဲ့ပါတယ္။

ထုိသုိ႔ အေရးယူခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ေသာ အရာရွိမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မွာ “ေတာ္ေတာ္ ရက္စက္ႏိုင္တဲ့လူပါ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲျပန္မလုပ္ေပးမီကဆုိရင္ တပ္က အရာရွိႀကီးေတြကို တည္ၿမဲ ဖဆပလကို အားေပးေစလုိတဲ့ သေဘာေျပာခဲ့တယ္။ ဦးႏုက ႏုိင္သြားေတာ့ တပ္ကုိလည္း သူ႔အဖြဲ႔က ဘယ္ေက်နပ္ၾကမလဲ၊ ျပန္တြယ္ၾကတာေပ့ါ၊ ဒါကုိ သူက နာရမဲ့အစား ဦးႏုကို မ်က္ႏွာလုပ္ဖုိ႔ ကုိယ့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ျပန္ခ်ခဲ့တယ္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: