.

.

.

April 25, 2010

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း (၃၁)

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း (၃၁)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ကိုေက်ာ္ထင္

အပိုင္း (၃၀) ကို ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

ဒိြမစ္ရွင္။ ။ ျပင္သစ္ ( ၁၉၅၄ မွ ၁၉၆၂ အထိ)

(၁၉၅၄) မွ (၁၉၆၂) အထိ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအား ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ေသာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္း (Algerian) အၾကပ္အတည္းသည္ စိန္ေခၚမႈျပဳေနသည့္ ျပည္ပႏွင့္ ျပည္တြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္က အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအား မည္ကဲ့သုိ႔႐ႈပ္ေထြးေစသည္ ဆိုသည္ကို ျပသေပသည္။ (၁၉၅ဝ) ခုလြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပင္သစ္စစ္ဘက္က ေထြးေပြ႔ကိုင္စြဲ ခဲ့ေသာ မူဝါဒအသစ္မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ျပည္တြင္းႏွင့္ စစ္ဘက္မဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမစ္ရွင္မ်ားကို ဦးတည္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။ ၎သည္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး က်႐ံႈၿပိဳကြဲမႈကို ထုတ္လုပ္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး စစ္ဘက္၏အစဥ္အလာ ျပည္ပမစ္ရွင္ မ်ားကို ျပန္လည္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္သည့္ မူဝါဒအသစ္မ်ားကို သမၼတ ခ်ားလ္စ္ဒီေဂါလ္ (President Charles de Gaulle) က နိဒါန္းပ်ဳိး မိတ္ဆက္ေပးလိုက္သည့္ အခါမွ ၎အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး က်႐ႉံးမႈသည္ အမွန္ဘက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာခဲ့ရေပသည္။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံကိစၥက ဖြဲ႔စည္းပုံအားျဖင့္ မေရမရာ တည္ရွိေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အယူအဆမ်ားက အေရးႀကီးေသာအခန္းမွ မည္ကဲ့သုိ႔ ပါဝင္လႈပ္ရွား ႏုိင္ေၾကာင္းျပသေပသည္။ (၁၉) ရာစုႏွင့္ (၂ဝ) ရာစု၏ အခ်ိန္ကာလအမ်ားစုတြင္ ျပင္သစ္စစ္တပ္သည္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ၌ စစ္ဘက္တို႔က နာခံမႈ ေပးခဲ့ရာတြင္ စံျပစစ္တပ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။ ျပင္သစ္ စစ္ဘက္သည္ မထင္ရွားေသာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ဘာသာအားျဖင့္ (la grande muette) ေခၚ ႀကီးမားေသာဆြံ႔အသူ (the great mute) အျဖစ္လူသိမ်ား ခဲ့ေပသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အလြန္တည္ၿငိမ္ေသာ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈ စံျပပုံစံမွ ျပင္သစ္ဒီမိုကေရစီ အေဆာက္အဦးအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳသည့္ အမွန္တရား အသစ္မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိ ေစရန္ မည္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါသနည္း။

ပထမဦးစြာအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ (၁၉၃ဝ) ခုလြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔တပ္ဦးအစိုးရ (Popular Front government) အစိုးရ က်ဆုံးမႈစတင္ျခင္းႏွင့္အတူ ဆက္လက္၍ ပဲရစ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္သူ ရန္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေသာ ဗစ္ခ်ီ (Vichy) အစိုးရ ထူေထာင္လာမႈ၊ စင္ၿပိဳင္လြတ္လပ္ေသာ ျပင္သစ္ျပည္ပအစိုးရ (Free Front French exile government) လန္ဒန္တြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ၿပီးကာစႏွစ္ ကာလမ်ား၌ ကံေကာင္း ေၾကာင္းမလွေသာ စတုတၱျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေတာ္ ထူေထာင္မႈမ်ား စသည္ စသည္တို႔တြင္ ျပင္သစ္အစုိး ရအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားသည္ ပို၍ပို၍အားနည္းလာၿပီး ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ၊ တရားဝင္မႈမ်ား ဆုံး႐ႉံးလာခဲ့သည္။ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပ်က္ လာမႈတစ္ခုမွာ ျပင္သစ္အရပ္သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ဘက္အေပၚ၌ အရပ္ဘက္၏ ဆႏၵစြဲက် ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ခ်မွတ္က်င့္သုံးလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်ားလ္စ္ဒီေဂါ (General Charles de Gaulle) ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖိလစ္ပီး ပီတိန္ (Marshal Philippe Petain) တို႔သည္ ျပင္သစ္စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ၎တို႔အေပၚေထာက္ခံမႈႏွင့္ သစၥာရွိမႈကို ရရွိရန္အတြက္ ၿပဳိင္ဆိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းသည္ စစ္တပ္အား ခြဲျခမ္းပစ္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အျပင္၊ ျပည္တြင္းေရးရာမ်ားသို႔ တိုးျမႇင့္ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားေစရန္လည္း ဆြဲေခၚသြားခဲ့ေပသည္။ ယင္းပုံစံသည္ စစ္လြန္ကာလ စတုတၱျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေတာ္၏ တိုေတာင္းေသာ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမ်ားအတြင္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚ တည္ရွိသြားခဲ့ေပသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ဂ်ာမဏီ၏ ႐ႉံးနိမ့္မႈက ဥေရာပရွိ ျပင္သစ္၏အစဥ္အလာ ၿပဳိင္ဘက္အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေနအထားအား အႀကီးအက်ယ္ ေလ်ာ့နည္းသြား ေစခဲ့ေသာအခါ ျပင္သစ္တို႔သည္ အျခားဥေရာပ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု (USSR) ထံမွ ျဖစ္ေပၚလာေနေသာ သမား႐ိုးက် စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသစ္ (New conventional military threat) အား လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ၊ စူးစိုက္လုပ္ေဆာင္ဘြယ္ရာ အျဖစ္ ႐ႈျမင္ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ က်န္ေသာ ဥေရာပႏုိင္ငံ အမ်ားစုက အေနာက္ဥေရာပ အသည္းႏွလုံးအား ႐ုတ္တရက္တိုက္ခုိက္ႏုိင္ရန္ အသင့္ အေနအထား ျပဳလုပ္ျပင္ဆင္ထားေသာ (၁၇၅) ဝါေဆာစာခ်ဳပ္ (175 Warsaw Pacts) ပါ တပ္မမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အႏၱရာယ္အား ထိပ္တိုက္ရင္ ဆိုင္ေရးအတြက္ ႀကိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ ျပင္သစ္တို႔သည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ စစ္ဘက္မသက္ဆိုင္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆန္႔က်င္ေရး အေရးအရာကိစၥမ်ားအေပၚ သူတို႔၏ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ဦးလွည့္ထားခဲ့သည္။

ယင္းသည္ အေနာက္ဥေရာပတြင္ ဆိုဗီယက္အလိုလားဆုံးႏွင့္ အႀကီးမားဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (French Communist Party) မွ ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေသာ ျပည္တြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားမွ ျမစ္ဖ်ားခံဆင္းသက္လာခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ျပင္သစ္တို႔သည္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ ျပင္သစ္ကိုလိုနီအင္ပါယာအတြင္း စတင္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး စစ္ပြဲမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ ျပည္တြင္းျဖစ္သူလွ်ဳိမ်ား၏ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာရျခင္း ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ႐ႈျမင္လာခဲ့ၾကေပသည္။ တျခားစကားလုံးအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ျပင္သစ္ အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအား ျပည္တြင္းႏွင့္ႀကီးႀကီးမားမားပင္ သမား႐ုိးက်မျဖစ္ေသာ ပဋိပကၡအျဖစ္ သေဘာထားလာၾကသည္။

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္း (Algerian) ပဋိပကၡအတြင္း ျပင္သစ္တို႔ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး တြင္ အၾကပ္အတည္း ေတြ႔ႀကဳံခဲ့ရသည္ဆိုသည္မွာ အံ့ၾသစရာေတာ့မဟုတ္ေပ။ ကြန္ျမဴနစ္ ဗီယက္မင္း (Vietminh) တို႔ လက္အတြင္း၌ အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား (Indochina) တြင္ ျပင္သစ္တို႔၏ ႐ႉံးနိမ့္မႈမွ ႏိုးထလာသည့္အခ်ိန္တြင္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္းစစ္ပြဲ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္စစ္ဘက္က အင္ဒိုခ်ဳိင္းနားတြင္ ျပင္သစ္တို႔ စစ္ပြဲ႐ႉံးနိမ့္ရသည္မွာ ျပင္သစ္တို႔က အစဥ္အလာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တိုက္ခုိက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ (၁၉၅၄) တြင္ ဒင္ဘင္ဖူး (Dien Bien Phu) တိုက္ပြဲတြင္ ႐ႉံးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္အရာရွိတပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ သူတို႔က ဂူးရဲေတာ္လွန္ေရး (Guerre revolution) ဟု ေခၚသည့္ မူဝါဒအသစ္ကို စိတ္ကူး စတင္ ရရွိလာၾကသည္။

“ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ (Revolutionary War)” ဆိုင္ရာမူဝါဒအသစ္၏ အခရာအခ်က္မွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲသည္ ေျခလ်င္တပ္မ်ား၊ သံခ်ပ္ကာတပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ အေျမာက္လက္နက္ႀကီး တပ္ဖြဲ႔မ်ား အသုံးျပဳ၍ ျပင္ပရန္သူအား ဆန္႔က်င္တိုက္ခုိက္ရသည့္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သမား႐ိုးက်စစ္ဘက္ ပဋိပကၡတစ္ခုမဟုတ္ဟု ႐ႈျမင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

စစ္ေအးတိုက္ပြဲသည္ တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအသုံးျပဳ၍ အဓိကအားျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စည္း႐ုံးဆြဲေဆာင္မႈမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ တိုက္ပြဲဆင္ရေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အယူဝါဒေရးရာ ပဋိပကၡျဖစ္သည္ဟု ပို၍႐ႈျမင္ေပသည္။ အတိုခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဂူရဲေတာ္လွန္ေရး (Guerre Revolution) မူဝါဒသည္ ျပင္သစ္စစ္ဘက္မစ္ရွင္အား ျပင္ပစစ္ပြဲတုိက္ခိုက္မႈမ်ားမွ အထင္အရွားအားျဖင့္ စစ္ဘက္မဟုတ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ျပည္တြင္းဆိုင္ရာ တန္ျပန္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲေပး ခဲ့ေပသည္။

အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားသည္ ဤမူဝါဒသစ္ စမ္းသပ္ရန္အတြက္ အျပည့္စုံဆုံး အစမ္းသပ္ခံကြင္း ျဖစ္ခဲ့ပုံရေပသည္။ ျပင္သစ္အမ်ားစုက အယ္လဂ်ီးရီးယားအား ျပင္သစ္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္၏ ေပါင္းစည္းထားေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားေပသည္ (ျပင္သစ္ဌာနႏွစ္ခုျဖင့္သာ ေပါင္းစည္းထားတာေတာင္မွ)။ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အေျခခံ အာရပ္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေထာက္ခံထားေသာ ျပင္သစ္အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား (French Algeria) ၏ ရန္ဘက္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (National Libration Front – FLN) ၏ အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္းအာရပ္ (Algerian Arabs) ဌာေနတိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔အျပင္ ျပင္သစ္အမ်ားစုက ယုံၾကည္သည္မွာ သူတို႔ႏုိင္ငံက အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားကို ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းအေပၚ၌ ျပင္သစ္ၿမိဳ႕ေတာ္ေန ျပည္တြင္းျဖစ္ရန္သူမ်ား အထူးသျဖင့္ လက္ဝဲအင္အားစုမ်ား၏ အင္အားခ်ိနဲ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္မႈမ်ားကို ခံေနရသည္ ဟူ၍ျဖစ္ေပသည္။ အတိုခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ ျပင္သစ္တို႔က အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္း စစ္ပြဲအား စစ္ဘက္ မဟုတ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တုိက္ပြဲဆင္ရေသာ ျပည္တြင္းေရးရာ ကိစၥအျဖစ္ အေျခခံ အားျဖင့္႐ႈျမင္ေပသည္။

အပိုင္း (၃၂) ကို ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမယ္။

No comments: