.

.

.

May 2, 2010

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း (၃၂)

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း (၃၂)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ကိုေက်ာ္ထင္

အပိုင္း (၃၁) ကို ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။


ျပင္သစ္တို႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲမူဝါဒအရ အေသးစိတ္ေရးသားထားေသာ လုပ္ငန္း မစ္ရွင္မ်ားအတိုင္း စစ္တပ္မွ အေကာင္အထည္ေဖၚေနသည့္ႏွစ္မ်ားျဖစ္ေသာ (၁၉၅၄) မွ (၁၉၆၂) ကာလအတြင္း သည္းသန္ ျပင္းထန္ေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ပဋိပကၡမ်ားကို ဆက္တိုက္ဆိုသလိုအတြဲလိုက္စီကာ စဥ္ကာ ႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရေပသည္။ (၁၉၅၈) ဇြန္လတြင္ ပ်က္သုန္းလုနီးပါးျဖစ္ေနေသာ စတုတၱေျမာက္ ျပင္သစ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဒီေဂါ အာဏာျပန္လည္ရရွိလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရာတြင္ စစ္တပ္သည္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေပသည္။ (၁၉၆ဝ) ဇန္နဝါရီလတြင္ ျပင္သစ္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား အေရးတြင္ ဒီေဂါ၏သံႏိၷဌာန္ျပဳထားမႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယုံၾကည္မႈမ်ား ဆုံး႐ႉံးလာ ေသာေၾကာင့္ စစ္တပ္၏ႀကီးမားေသာ အပိုင္းသည္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ “အတားအဆီး အပိတ္အဆို႔မ်ားအား ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ျခင္း” “revolt of barricades” ကို ေထာက္ခံလာ ၾကသည္။

(၁၉၆၁) ဧၿပီလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (၄) ဦး ဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္တြင္း ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ယင္းေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈသည္ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လွ်ဳိ႕ဝွက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း Secret Armed Organization (OAS) ေမြးဖြားေပၚေပါက္လာမႈကိုမူ အကူအညီေပးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား တြင္ အေျခစိုက္သည့္ (ျပင္သစ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေျမေအာက္ကလာပ္စည္းမ်ားရိွသည့္) အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုျဖစ္ေသာ ထို OAS အဖြဲ႔သည္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယန္းလြတ္လပ္ေရးအား ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာထား တင္းမာသူ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လက္ယာအရပ္သား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျပင္သစ္ အရပ္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ျပင္းထန္စြာ စိန္ေခၚမႈျပဳသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရအၾကား ကြာဟခ်က္ႀကီးမားလာေသာေၾကာင့္ ဒီေဂါ၏ကြၽမ္းက်င္လိမ္မာ ပါးနပ္ေသာ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းမႈျဖင့္သာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၏သိသာထင္ရွားလွေသာ က်႐ႉံးျပဳိကြဲမႈကို စီမံထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲလာႏုိင္ခဲ့ ေပသည္။


ျပင္သစ္သမၼတ ဒီေဂါ

တည္ၿငိမ္ေသာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ဒီေဂါ၏ အစီအစဥ္မွာ အဓိက အပိုင္း (၂) ပိုင္းပါဝင္ေပသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ျပင္သစ္လူထုအမ်ားစုကို အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ျပင္သစ္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား (the pieds - noirs) မ်ားအား ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ အားနည္းခ်ိနဲ႔ သြားေစသည့္ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားအား ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ အတြင္း ေပါင္းစည္းထားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ မစဥ္းစားသင့္ဆိုသည္အေပၚ လက္ခံလာေစရန္ သူ႔အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စည္း႐ုံးဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ကို အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားအား ျပင္သစ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရွိ၍ ျပင္သစ္ အေျခခ် ေနထုိင္သူမ်ား (the pieds - noirs) ဆက္လက္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းသြားရန္ဆိုသည္မွ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား လြတ္လပ္ေရးအား အသိအမွတ္ ျပဳလိုက္ေလ်ာ၍ ထိုအေျခခ်ေနထိုင္သူ မ်ားအား အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားအျပင္သုိ႔ ထုတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား ကို ရွာေဖြရန္ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေပသည္။

ဒုတိယအခ်က္မွာ ဒီေဂါသည္ ျပင္သစ္စစ္ဘက္မဟာဗ်ဴဟာအား ၎၏ အေျခခံလုပ္ငန္း မစ္ရွင္အား ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈတန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္မွ ျပည္ပဆိုင္ရာ စစ္ပြဲအစီအစဥ္မ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းအား ျဖင့္ ဦးလွည့္လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ေပသည္။ ဤႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ၏ ဗဟိုအခ်က္အခ်ာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ျပင္သစ္ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္သည္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအား ဥေရာပ၏ အဓိက အင္အားႀကီးႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္သြားရန္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ ျပင္သစ္စစ္ဘက္အား ပို၍ အစဥ္အလာႏွင့္ ျပည္ပဆိုင္ရာက်သည့္ အေရးအရာကိစၥအေပၚ၌ အာ႐ုံစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေစမႈကို ေပးအပ္သြားရန္ ပုံေဖၚဒီဇိုင္းဆင္ထားေပသည္။

ဒီေဂါ၏မဟာဗ်ဴဟာအသစ္ ( tous azimuts) သည္ ျပင္သစ္တို႔အေနျဖင့္ မည္သည့္အရပ္ေဒသမွမဆို ေရာက္ရွိ လာႏုိင္ေသာ၊ အေရွ႕မွ သာမက အေနာက္မွလည္းလာႏုိင္ေသာ ျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္မႈအား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရ ႏုိင္သည္ဟု အေျခခံ ယူဆခဲ့ေပသည္။ ဤမူဝါဒေရးရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ ႏုိးထမႈတြင္ ျပင္သစ္ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးတြင္ စစ္ဘက္၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ေလ်ာ့နည္းဆုတ္ခြာ ေမွးမွိန္သြားခဲ့ေပသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပင္သစ္ကိစၥက ျပည္တြင္းႏွင့္စစ္ဘက္မဟုတ္ေသာ မစ္ရွင္မ်ားသည္ ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ အစဥ္အလာ ျပည္ပစစ္ဘက္မစ္ရွင္မ်ားသည္ စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ အာဏာပိုင္မ်ားအၾကား ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေျခခံမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္ဟူေသာ ေနာက္ထပ္ သက္ေသသာဓကကို ျပသခဲ့ျပန္ေပသည္။

စစ္ေအးတုိက္ပြဲၿပီးေနာက္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေပၚ၌ တည္ၿငိမ္ေသာ စစ္ဘက္တို႔၏နာခံမႈထားရွိခဲ့သည့္ စံနမူနာပုံစံကို ျပသလုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည့္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ကာလႏွင့္ ဆန္႔က်င္လ်က္ စစ္ေအးလြန္ကာလ (post – Cold War) သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး၏ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ မွတ္သားေလာက္သည့္ ပုိ၍ဆိုး႐ြားလာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလအၿပီးတြင္ အခ်ိန္ကိုက္တခ်ိန္တည္းျဖစ္ပြားလာခဲ့ျခင္းမွာ မေတာ္တဆ တိုက္ဆိုင္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲသြားေသာႏုိင္ငံ တကာလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အေနအထားက ေရရွည္တည္ရွိ လာခဲ့ေသာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲစစ္ဘက္မစ္ရွင္မ်ားကို အားနည္းခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ႐ုရွားက ပို၍ ျဖစ္တန္စြမ္းရွိေသာ အႏၱရယ္မ်ားကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထက္ ရင္ဆိုင္ ႀကဳံေတြ႔ခဲ့ရသည့္တိုင္ ႐ုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးသည္ တကယ့္တကယ္ ႀကီးႀကီးမားမား စိန္ေခၚမႈျပဳေသာ ျပည္တြင္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုင္ရာပတ္ဝန္းက်င္ကို မရင္ဆိုင္ၾကရေသးေပ။

အေမရိကန္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအၾကပ္အတည္း။ ။မၾကာေသးမီက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ပညာရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံသည္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ ႀကီးႀကီးမားမားပို၍ ဆိုး႐ြားေသာ အေျခအေနမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔လာေနရၿပီလား ဆိုသည္ကို စတင္ ေမးခြန္းထုတ္လာ ခဲ့ၾကေပသည္။ အၾကပ္အတည္းဆိုင္ရာေက်ာင္း (crisis school) မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား၏ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေကာ္လင္းပါဝါ (General Colin Powell) က မႀကံဳစဖူးေသာ ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑အား ရယူထားျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ သမၼတဘင္ကလင္တန္ (Bill Clinton) အား ေအးစက္ေသာ လက္ခံမႈ ေပးျခင္း၊ ကလင္တန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ မယုံမၾကည္ျဖစ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေယဘူယ်ရာသီဥတု စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပၾကေပသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ တျခားေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ယခင္မူဝါဒေရးရာ ဆုံးျဖတ္သူအေဟာင္းမ်ားက တကယ္တန္းအားျဖင့္ မည္သည့္အရာမွ မေျပာင္းလဲခဲ့ပါဘူးဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္ေျပာဆိုၾကေပသည္။ မည္သူမွန္ပါ သနည္း။

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ရွိေနေသာ အၾကပ္အတည္းမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ ေစာလြန္း ေနေသးသည္ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေနစဥ္တြင္ တခ်ဳိ႕ေသာ သက္ေသသာဓကမ်ားကလည္း အေမရိကန္ စစ္ဘက္အေပၚ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အရင္ကေလာက္ မခိုင္မာဟုလည္း အႀကံျပဳ ေျပာဆိုေနျပန္ပါသည္။ အေပါင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္မႈမ်ားက အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ အဓိက ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်မႈကို စစ္ဘက္မွ လက္ခံလာေအာင္ စည္း႐ုံးႏုိင္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ ထို႔အျပင္ ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲ (Gulf War) မတိုင္ခင္က သမၼတေဂ်ာ့ဘုရွ္ (President George Bush) ႏွင့္ ေဟတီ (Haitian) စစ္ေရးစီမံခ်က္အား ဦးေဆာင္ျဖစ္ေပၚသြားေစသည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ား အတြင္းက သမၼတကလင္တန္ (President Clinton) ႏွစ္ဦးစလုံးတို႔သည္ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစပိုင္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ စစ္ဘက္တို႔၏ သံသယျဖစ္မႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားလြန္ေျမာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ျမင္ၾကေပသည္။ အႏႈတ္ဘက္က ၾကည့္ျမင္သူမ်ား ကလည္း စစ္ဘက္တို႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာ မူဝါဒေရးရာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ကာလတုန္းကထက္ အႏုိင္ရရွိပုံေပၚေနသည္ဟု ေျပာဆို႐ႈျမင္ၾကေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဘာ့စနီးယား (Bosnia) တြင္ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္တဘက္တို႔၏ မလိုလားျခင္းက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအား ပဋိပကၡ၏ ေဘးမွာထိုင္လွ်က္ရွိေနေစရန္ (၃) ႏွစ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။

အပိုင္း (၃၃) ကို ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဆက္လက္ ေဖၚျပပါမယ္။

No comments: