.

.

.

May 3, 2010

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း (၃၃)

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ - အပိုင္း (၃၃)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ကိုေက်ာ္ထင္

အပိုင္း (၃၂) ကို ဒီေနရာမွာ ႏွိပ္ၿပီး ျပန္လည္ေလ့လာ ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။

စစ္ဘက္တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မစ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈျပဳရန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ဆမ္ႏြန္းန္၏ (Senator Sam Nunn’s) ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုလည္းပဲ စစ္ဘက္တို႔က အစပိုင္းတြင္ အတိုက္အခံ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ (အဓိကက်ေသာ ေဒသဆိုင္ရာစစ္ပြဲအား ေအာင္ႏုိင္ထားစဥ္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ က်ဴးလြန္သူအား ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားထားႏုိင္သည့္ လုံေလာက္ေသာ အင္အားကို ထိန္းသိမ္း ထားျခင္း စသည့္) အခ်က္တို႔ပါသည့္ “အႏိုင္ယူ၍ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္း” (“win plus hold”) မဟာဗ်ဴဟာအေပၚ စစ္ဘက္တိူ႔၏ ကန္႔ကြက္မႈက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေနျဖင့္ ပို၍ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီး၍ ပို၍ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ အားပိုစိုက္ရေသာ တခ်ိန္းတည္းတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္ပြဲႏွစ္ခု တိုက္ခုိက္ေရး၊ ေအာင္ႏုိင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအား ေပြ႔ဖက္ဆုပ္ကိုင္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ ပို၍ မ်ားျပားေသာ တိုက္ပြဲဆိုင္ရာ အထူးပစၥည္းမ်ား ပတ္သက္၍ လမ္းဖြင့္ေပးသည့္ အရပ္ဘက္တို႔၏ ႀကိးပမ္းမႈ မ်ားအေပၚ စစ္ဘက္တို႔က လိုလားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ကလင္တန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ စစ္ဘက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြင္း လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားအား သီးသန္႔ဖယ္ထားျခင္းခံေနရမႈမ်ား ရပ္တန္႔အဆုံးသတ္သြားေရးကိစၥ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားကိုလည္း စစ္ဘက္တို႔သည္ လႊတ္ေတာ္မွ ၎တို႔အား ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ကဖ်က္ကယက္ လုပ္ခဲ့ၾက ေပသည္။ ပို၍နက္႐ိႉင္းေသာ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္ေလွ်ာ့ခ်မႈ၊ စစ္ဘက္တုိ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ေရးဆိုင္ရာ နိဂုံးခ်ဳပ္ ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး စသည္တို႔အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အသည္းအသန္ျဖစ္ႏုိ္င္ေခ်ရရွိေသာ မ်ားစြာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဘြားကနဲ ေပၚထြက္လာရန္ အလားအလာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ျပင္သစ္သမၼတ ဒီေဂါ


ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မၿပီးစီးေသးေသာ္ျငား လည္းပဲ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးမွ လမ္းေၾကာင္းသည္ မွားယြင္းေသာ အရပ္ဆီသို႔ ေရြ႕ရွားေနပုံ ေပၚေနေပသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးမႈက ျဖစ္ပ်က္ေစခဲ့သည့္ မ်ားစြာေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားက အရပ္ဘက္ -စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအေပၚ၌ သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သည္ အားေကာင္း၍ သန္မာေနေသးေသာ္လည္း မၾကာေသးေသာ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း အေတာ္အတန္ ႀကီးမားေသာ မြန္းၾကပ္ဖိစီးမႈမ်ား ေအာက္ ေရာက္ရိွခဲ့ေပသည္။ ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား သည္ အရင္ကရွိခဲ့ေသာ ဓမၼဒိဌာန္ က်သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့ပုံရၿပီး စစ္ဘက္က သီးသန္႔ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ နယ္နိမိတ္အတြင္း၌ က်ေရာက္ေသာ မူဝါေရးရာ ဧရိယာနယ္ပယ္မ်ားစြာကို ၾသဇာ သက္ေရာက္ေစရန္ ယခုအခါ ႀကဳိးပမ္းလာေနၾကေပသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ စစ္ဘက္တုိ႔က စစ္ေအးကာလအတြင္းက ျပည္ပေရးရာ ကိစၥမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္၍ အရပ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ နာခံမႈျပဳေသာ ျပင္ပစစ္ပြဲလုပ္ငန္း မစ္ရွင္မ်ားအေပၚ ဗဟိုျပဳလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား တျဖည္းျဖည္း နည္းပါးလာေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ျပင္ပ လုပ္ငန္းမစ္ရွင္မ်ားသည္လည္း အစဥ္အလာမဟုတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းျခင္း (peacekeeping)၊ လူသာခ်င္းစာနာေရးဆိုင္ရာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း (humanitarian intervention ) စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပို၍ ပို၍ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေနေစလွ်က္ ရွိေပသည္။

ထို႔အျပင္ အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ဘက္တို႔အေနျဖင့္ တန္ျပန္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ဖ်က္ေရး (counterterrorism)၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ေရး (antinarcotics operations)၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရယ္မွ ကာကြယ္ေရး (disaster relief)၊ အဓိက႐ုဏ္းႏွိမ္ႏွင္းထိန္းခ်ဳပ္ေရး (riot control) တို႔ႏွင့္ လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (social – welfare provision) တြင္ေတာင္မွ ပို၍ႀကီးမားေသာ ျပည္တြင္းဆိုင္ရာအခန္းက႑ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ပါဝင္ရန္ ေျပာလာေနၾကေပသည္။ ဤအစဥ္အလာမဟုတ္ေသာ၊ ျပည္တြင္းဆိုင္ရာျဖစ္ေသာ စစ္ဘက္လုပ္ငန္းမစ္ရွင္မ်ားသည္ က်န္းမာၾကံ့ခိုင္ ေသာ အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးအတြက္ ကနဦး တည္ရွိသင့္သည့္ ပုံစံကို ထိန္းသိန္းထားႏုိင္ျခင္းအား နည္းပါးစြာျဖင့္သာ အေထာက္အကူျပဳေပသည္။

အထင္အရွားအားျဖင့္ အေမရိကန္စစ္ဘက္မွ အားနည္းသိမ္း၍ ႏုိင္ငံအာဏာအား သိမ္းပိုက္ထားရန္ ႀကဳိးပမ္းႏုိင္သည္ ဆိုသည့္ အႏၱရယ္မွာ နည္းနည္းပါးပါးသာရွိေပသည္။ ထို႔အတူပင္ အေမရိကန္စစ္တပ္က အရပ္ဘက္အား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျဗာင္မနာခံျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္အမိန္႔မ်ားကို မနာခံျခင္းဆိုသည္တို႔မွာလည္း က်ေနာ္တို႔အေနျဖင့္ မေမွ်ာ္လင့္ပါ။ အေမရိကန္အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားနည္းလာေနေသာ္ျငားလည္းဘဲ တတိယကမၻာ (third world) ၏ အာဏာသိမ္းမႈအႏၱရယ္ရွိေနေသာ (coup - plagued) ႏုိင္ငံမ်ားရွိ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထက္မူ ပို၍ အားေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ အယ္ဂ်ီးရီးယန္း အၾကပ္အတည္း ကာလက ျပင္သစ္စစ္တပ္မွ ၎ သို႔မဟုတ္ “ပညာရွင္အသစ္မူဝါဒ” “(new professional) ကိုင္စြဲေသာ လက္တင္အေမရိကမွ စစ္အာဏာရွင္မ်ားမွ ၎ခ်မွတ္က်င့္သုံးခဲ့ေသာ အစဥ္အလာမဟုတ္သည့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းမစ္ရွင္လုိမ်ဳိးကိုမူ အေမရိကန္စစ္တပ္သည္ တကယ္တမ္းအားျဖင့္ ေပြ႔ဖက္ဆုပ္ကိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

အပိုင္း (၃၄) ကို ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဆက္လက္ ေဖၚျပသြားပါမယ္။


No comments: