.

.

.

June 15, 2010

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ - အပိုင္း (၃၉)

အရပ္ဘက္ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ - အပိုင္း (၃၉)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ကိုေက်ာ္ထင္

အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္မူ စစ္ေအးလြန္ကာလ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ (activity) မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာစံမ်ား ထူေထာင္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား အမ်ဳိးသား လုံၿခံဳေရးအတြက္ အလြန္အမင္း အႏၱရာယ္ရွိေသာ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္ သေဘာထားေသာ္ျငားလည္းဘဲ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အမ်ားစုက မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တန္ျပန္တုိက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရဲႏွင့္ အေကာက္ခြန္ ဘက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ရမည့္ အရာအျဖစ္ တရား၀င္ ရပ္တည္မႈပုံစံတစ္ခုကို ခ်မွတ္ထားရွိေပသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္း စစ္မိန္႔ေပးဌာနႏွင့္ မ်ားစြာေသာ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ (၁၉၈၀) ခုလြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ (၁၉၉၀) ခုလြန္ အေစာပိုင္းႏွစ္ကာလမ်ား၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အက်ယ္အျပန္႔ သံႏၷိဌာန္ျပဳမႈမ်ားက တရားမ၀င္ေသာ္လည္း တရား၀င္သည့္ (de facto) စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑အသစ္တစ္ခုထားရွိမႈကို အႀကံျပဳ ခဲ့ေပသည္။ မူ၀ါဒေရးရာ ဆုံးျဖတ္ျပဳလုပ္သူအမ်ားစုက ဤနယ္ပယ္မ်ားတြင္ စစ္ဘက္၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အႀကံျပဳမႈမ်ားရွိေနစဥ္၌ ဤလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အားလုံးသေဘာတူညီမႈ အနည္းငယ္သာ ရွိေပသည္။


Panama army

အေနာက္ ကမၻာျခမ္းေဒသ (Western Hemisphere) မဟာမိတ္မ်ားအၾကားမွ အႀကံေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ သုံးသပ္တန္ဖိုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက အႀကံျပဳေျပာဆိုသည္မွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုန္ကူးမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔အား တိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ စစ္ဘက္က လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရသည့္ အခန္းက႑သည္ အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈထူေထာင္ေရးတို႔တြင္ ရွိခဲ့သည့္ စစ္ဘက္တို႔၏ အခန္းက႑မ်ားထက္ အနာဂါတ္ကာလ၌ အေရးႀကီးမႈ ေလ်ာ့နည္းလာႏုိင္လွ်က္ရွိသည္ဟု၍ ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း အရင္က အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ား (civic – action program) တြင္ စစ္ဘက္တို႔ ပါ၀င္မႈမ်ားက အေရးတႀကီးျဖစ္ေသာ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေဖၚထုတ္ထြက္ေပၚေစခဲ့ေပသည္ -

(၁) ဆင္းရဲမႈ သက္သာေလ်ာ့ပါးေစသည့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတို႔၏ အေျဖမ်ားကို စည္းၾကပ္ျပဌာန္းလိုက္ေသာအခါ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားအား တိုက္စား ေလ်ာ့နည္းေစျခင္းမ်ားကို မည္ကဲ့သုိ႔ ေရွာင္ရွားမည္နည္း၊

(၂) လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေမြးျမဴထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းႏွစ္ခုအၾကား ရွင္းလင္းေသာ မ်ဥ္းတစ္ခုကို မည္ကဲ့သုိ႔ ေရးဆြဲမည္နည္း စသည္တို႔ ျဖစ္ေပသည္။

ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာ အယူ၀ါဒေရးရာ ပဋိပကၡျဖစ္မႈ အဆုံးသတ္သြားျခင္က ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အရင္းရွင္၀ါဒ (capitalism) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လက္ခံမႈကို ဦးေဆာင္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ္ျငားလည္းဘဲ တိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနရမည့္ (combat - ready) လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား လိုအပ္မႈ မေပ်ာက္ကြယ္သြားေသးေပ။ ရာစုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ရွိေနေသာ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မရွိမျဖစ္အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အရာမ်ားသည္ စစ္ေအးကာလတုန္းက ႏုိင္ငံတကာလူမႈ အသိုင္းအ၀ုိင္းက ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ယင္းအရာမ်ားထက္ မၾကာခဏပင္ ပို၍ အသြင္သ႑ာန္ ကြဲျပားေသာ အသြင္ျဖင့္ ေဖၚျပခံလာရလွ်က္ရွိေပသည္။

အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ (၁၉၉၄) ဂ်ဴလိုင္လ အစီရင္ခံစာတြင္ သမၼတကလင္တန္က လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡ၊ ရန္လိုသည့္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အႀကီးစား အဖ်က္လက္နက္မ်ား (weapons of mass destruction) စုပုံလာျခင္း စသည္တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ယုတ္ေလ်ာ့ က်ဆင္းလာမႈ၊ လူဦးေရတိုးတက္မႈ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အက်ယ္အျပန္႔ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားႏွင့္အတူ “အသည္းအသန္ျဖစ္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ား (serious dangers)” အျဖစ္ စာရင္းထည့္သြင္း ျပဳစုခဲ့ေပသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္းျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လက္နက္ငယ္မ်ား အသုံးျပဳမႈသည္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ၿပီးဆုံးၿပီးကတည္းကစ၍ ပထမကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း မည္သည့္ အခ်ိန္ကာလကထက္မဆို ပို၍ မၾကာခဏ ျဖစ္ပ်က္လာေနခဲ့သည္ဟု ေဖၚျပခဲ့ေပသည္။ စစ္ေအးလြန္ကာလ ျပည္ပဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ သဘာ၀ ေျပာင္းလဲလာေနေသာ္ျငားလည္းဘဲ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ သူတို႔ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္လာေသာအခါ အင္အားအသုံးျပဳရသည့္ အရည္အေသြးမ်ား လိုအပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ လွ်င္ျမန္စြာ တပ္ျဖန္႔ခြဲေနရာခ်ထားမႈ၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာစနစ္မ်ား စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆိုင္ရာ မဟာမိတ္မ်ားအၾကား ျပည့္၀ေသာ ႏုိင္ငံတကာစီမံခ်က္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား စသည္တို႔အတြက္ ေခတ္ၿပိဳင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကေပးေသာ တိုေတာင္းသည့္ ေၾကညာခ်က္အေပၚတြင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို မစုစည္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတြင္ ေရရွည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ လိုအပ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။


ယင္းက ႏုိင္ငံမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ တူညီေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံရွိရမည္ ဟုလည္းေကာင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား လက္ရွိ တကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ဟန္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္း ထားရွိမည္ဟူ၍လည္းေကာင္း မဆိုလိုပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကာ္စတာရီကာ (Costa Rica)၊ ပနားမား (Panama)ႏွင့္ ေဟတီ (Haiti) ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သူတို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အသီးသီးကို ဖ်က္သိမ္းထားေသာ္ျငားလည္းဘဲ သူတို႔၏ နယ္ေျမမ်ား တစည္းတလုံး တည္းရွိမႈကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စီမံကြပ္ကဲ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမဟာမိတ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရွိခဲ့ၾကသည္။

အပိုင္း (၄၀) ကို ေနာက္တစ္ပတ္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမယ္။

No comments: