.

.

.

May 8, 2011

အေစးမကပ္တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း စည္း/ ေကာ္ရဲ႕ဒုကၡ အပိုင္း(၂)

ရန္ကုန္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ တုိင္းစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ က်ားကန္ၿပီး အႏိုင္ႏုိင္ စည္းရုံုးေနရေၾကာင္း ဆက္တိုက္ သတင္းတင္ေပးလ်က္ရွိရာ (စည္း/ေကာ္) အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းသန္းရဲ႕ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ကို စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဆက္လက္ေပးပို႔လာပါတယ္။


အဲဒီ အစည္းအေဝးမွာ တိုင္းမွဴးက ေျပာၾကားရာတြင္ တပ္တြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အထက္ဌာနက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အပိုင္းမ်ားအနက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အပိုင္းမွ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မွဴးမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အပိုင္းကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ထံ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ဆုိေၾကာင္း၊ တပ္မွဴးအမ်ားစုဟာ သင္တန္းတက္ၿပီး ရာထူးတက္ေရးကိုသာ စိတ္ဝင္စားေနတာကို တုိင္းမွဴးႀကီး ေမ့ေနဟန္တူေၾကာင္း၊ တပ္ေနေပ်ာ္ေရးအတြက္ တပ္တြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ေပးရုံျဖင့္ မလံုေလာက္ဘဲ စိတ္ပိုုင္းဆိုင္ရာပါ ျပည့္စံုေစရန္ တပ္မွဴးမ်ားသည္ ေမတၱာေစတနာ ျပည့္ဝၿပီး ရဲေဘာ္ ရဲဘက္စိတ္ရွိရွိျဖင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္မွသာ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္သျဖင့္္္္ စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္က ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အူမေတာင့္မွ သီလေစာင့္ႏုိင္မယ္ဆိုတာ တုိင္းမွဴးႀကီး ေမ့ေနဟန္တူေၾကာင္း၊ ေရွ႕တန္းတိုက္ပြဲေတြမွာ ရုပ္ဝတၳဳဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈ မျပည့္စံုေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ေရးရာႏွင့္ ရဲေဘာ္ရဲဘက္စိတ္တုိ႔ျဖင့္ ထိန္းထားႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေနာက္တန္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာေတာ့ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာလို႔ အစစအရာရာ နိမ့္ပါးေနတဲ့ အရာရွိစစ္သည္ေတြရဲ႕ ဆင္းရဲၾကပ္တည္းမႈကို မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕ တပ္ေနေပ်ာ္ေရး စီမံခ်က္မွာ ေအာင္ျမင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက သံုးသပ္ ေဝဖန္ၾကပါတယ္။


ဆက္လက္၍ သူက ေျပာၾကားရာမွာ တပ္မေတာ္၏ သေဘာသဘာဝအရ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းရေသာ္လည္း မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အမိန္႔ကို ေပးျခင္းျဖင့္ ေစခိုင္းသ သိကၡာက်သလို မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူလည္း အျပစ္ျဖစ္ေစသျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္/ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုသာ တာဝန္ေပး ေစခုိင္းႏုိင္ေရး စည္းရုံးေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္က ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္လို႔ ဆိုတဲ့အတြက္ မညွာမတာခိုင္းေနတဲ့ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီမ်ားကို သတိေပးေနဟန္ ရွိပါတယ္။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အထက္အရာရွိမ်ားကလည္း မိမိ အမႈမပတ္ေရးအတြက္ လက္ေအာက္ကို ႀကိဳးခ်ီထားတဲ့အမိန္႔မ်ား ေပးေနတာေၾကာင့္ လက္ေအာက္ကလည္း လိမ္ညာ ဖန္တီးဖို႔ ဆိုက္ေရာက္ရမဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ရိွေနေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းပို႔လာပါတယ္။

တိုင္းမွဴးက ဆက္ေျပာရာမွာ မိမိကြပ္ကဲမႈေအာက္မွ အရာရွိမ်ားကို တာဝန္သိ၍ တာဝန္ယူလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ တာဝန္ေပးအပ္၍ ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပးစနစ္ က်င့္သံုးၿပီး ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ျခင္းျဖင့္ စိတ္ပိုင္း၊ ရုပ္ပိုင္း အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေစေရး စည္းရုံးေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုျပန္ေၾကာင္း၊ တကယ္တမ္းၾကေတာ့ ဒဏ္ေပးတာရွိၿပီး ဆုေပးတာ မၾကားဖူးေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: