.

.

.

May 11, 2011

အေစးမကပ္တဲ့ရန္ကုန္တုိင္း စည္း/ ေကာ္ရဲ႕ဒုကၡ အပိုင္း(၃)


ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ တုိင္းစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ က်ားကန္ၿပီး အႏိုင္ႏုိင္စည္းရုံုးေနရေၾကာင္းကို ဆက္တိုက္ တင္ျပေပးလ်က္ရွိရာ (စည္း/ေကာ္) အစည္းအေဝးမွာ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တုိင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ထြန္းသန္းရဲ႕ အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုတ္ခ်က္အား စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက “စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား” ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ဆက္လက္သတင္း ေပးပို႔လာပါတယ္။


သူကဆက္ေျပာရာမွာ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားရာတြင္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌ ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းထက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာအရ အေရးယူျခင္းသည္ ပုိမို ျမန္ဆန္ရုံသာမက ျပစ္မႈေၾကာင့္ အင္အားျပဳန္းတီး ျဖစ္ပြားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပစ္မႈအေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးၿပီး ျပဳန္းတီးျဖစ္ပြားေနမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစရန္အတြက္ စစ္သည္အဆင့္အတန္း အားလံုးအား က်န္းမာေရး ဗဟုသုတ ၾကြယ္ဝေအာင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပညာေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သကဲ့သို႔ က်န္းမာေရးသတိရွိရွိျဖင့္ ေနထိုင္တတ္ေစေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္တြဲညီညီ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး တပ္တြင္း/တပ္ျပင္ စည္းရုံးေရးႏွင့္ တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနေသာ တပ္ေနေပ်ာ္ေရး စီမံခ်က္မ်ားအား လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနေသာေၾကာင့္ အင္အားျပဳန္းတီးမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ လက္ေတြ႔က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို စည္းရုံးေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ တိုင္းမွဴးရဲ႕ေျပာၾကားပံုအား သံုးသပ္ရရင္ စစ္တပ္မွ ထြက္ေျပးသူ မ်ားျပားတာ ေပၚလြင္ေနပါတယ္။ အရာရွိ/စစ္သည္မ်ား အေနျဖင့္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ ကြမ္းစားျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးမဲ့ ေငြေၾကးျပဳန္းတီးမႈမ်ားႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစလွ်က္ရွိသျဖင့္ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္မွ အေလးထား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ကာကြယ္တားဆီး ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္တယ္လို႔လည္း တိုင္းမွဴးက မိန္႔ခြန္းေခၽြေနပံုကိုေထာက္ရင္ အရာရွိမ်ား စည္းကမ္းပ်က္ေနၾကလို႔ ေဒါသူပုန္ထေနဟန္ ရွိပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး တပ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ကို ေသြဖီ၍မသြားေစေရး အထူးအေရးႀကီးသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္မႈလြဲက အက်ိဳးရလဒ္မ်ား ေျပာင္းလဲလာမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။


အဲဒီေနာက္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္အရ ၎တို႔ တာဝန္ယူ ၾကပ္မတ္စစ္ေဆးေပးရေသာ တပ္မ်ား၏ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းရရွိမႈ၊ ျပဳန္းတီးျဖစ္ပြားမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တပ္ရင္းရန္ပံုေငြႏွင့္ ဦးပုိင္သုိ႔ အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တပ္စစ္ေဆးစဥ္ ညႊန္ၾကားၾကပ္မတ္ခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားကို အသီးသီးတင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဦးပိုင္အစုရွယ္ယာ ထည့္ဝင္ႏုိင္မႈ အစီအစဥ္အရ တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက ေခါင္းကုပ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ တပ္မ်ားမွာ အစုရွယ္ယာ မတိုး တိုးေအာင္ တင္ျပၾကရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ရဲမြန္ တပ္မ (၁၁) ရဲ႕ တပ္ရင္းေတြက အစုရွယ္ယာ တုိးပြားႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္သည္မ်ားရဲ႕ ဘဏ္စုေဆာင္းေငြမွ ကာယကံရွင္မသိဘဲ တပ္ရင္းမွဴးအခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဇြတ္တရြတ္ ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းမႈ ျပႆနာျဖစ္စဥ္ကို သတိရမိေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္သို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး အစည္းအေဝး အစီအစဥ္အရ တိုင္းစည္းရုံးေရးေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ “စစ္သည္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ အခ်ိန္မီျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရး” ေခါင္းစဥ္အား အမွတ္ (၅၃၂) ေျချမန္တပ္ရင္းမွ တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး မိုးျမင့္ေက်ာ္မွ Power Point ျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

No comments: