.

.

.

June 28, 2011

လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနတဲ့ေလခ်ဳပ္ႀကီးရဲ႕ သေဘာ

(ကကေလ) ေလးလပတ္အစည္းအေဝး တစ္ခုတြင္ ေလခ်ဳပ္က ကြန္ပ်ဴတာထဲတြင္ စူးစမ္းရွာေဖြေနပံု

စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ ေလတပ္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ရာထူးတိုးျမင့္ေရး အစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အတြင္းေရးသတင္းမ်ား ေပးပို႔လာပါတယ္။ ေမလ ပထမ ပတ္ကတည္းက ေလတပ္ဆိုင္ရာ ပ်ံသန္းေရးအုပ္ အသီးသီးရွိ အုပ္မွဴးမ်ားမွအပ က်န္ ေလသူရဲမ်ားအားလံုးအား ၄င္းတို႔ရဲ႕ ပ်ံသန္းေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အဂၤလိပ္စာ၊ နည္းပညာေလ့လာေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ စတဲ့ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ A B C အဆင့္ ၃ ခု ခြဲျခားေစၿပီး၊ အထူးမွတ္ခ်က္ ႏွင့္အတူ အရာရွိအတြင္းေရး အစီရင္ခံစာ အေသးစိတ္အား ေလတပ္စခန္းမွဴးမ်ားကိုယ္တိုင္ ကက(ေလ) သို႕ ခ်ိတ္ပိတ္ ေပးပို႕ထားေစခဲေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

အဲဒီလို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပးရာတြင္ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ေနရန္ ဆႏၵမရွိသူမ်ား ကိုပါ မွတ္ခ်က္ေပးခိုင္းထားသလို၊ ပ်ံသန္းေရးတာ၀န္မွ ရပ္စဲခံထားရေသာ ေလသူရဲမ်ားကိုပါ မွတ္ခ်က္ေပးမႈတြင္ ပါ၀င္ေစ ခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါ စာရင္းေပးပို႔ရာမွာ ေလသူရဲဌာနခြဲေအာက္ရွိ အင္အားစာရင္းအတိုင္း တင္ျပခုိင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္မွာ ေလတပ္စခန္းအသီးသီးသို႕ အမည္စာရင္း ေတာင္းခံရာတြင္ စက္မႈလက္မႈအရာရွိမ်ား မပါ၀င္ေသာ္လည္း အနည္းစုျဖစ္ေသာ စက္မႈလက္မႈုဌာနခြဲအတြက္မူ သက္ဆိုင္ရာ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လွ်ပ္စစ္၊ လက္နက္ႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) အရာရွိႀကီး (၄) ဦးမွ သီးျခား မွတ္ခ်က္မ်ား ေပၿပီး တင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို တင္ေပးရာတြင္ ၁၉၉၄ Commission Year မွ ၁၉၉၉ Commission Year အတြင္း မွ ဗိုလ္ႀကီးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴး အဆင့္တြင္ ရပ္တန္႔ေနေသာ အရာရွိမ်ား အနက္ အရပ္ဘက္ဌာနမ်ားသို႕ ေျပာင္းလိုသူ၊ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္တြင္ ဆက္လက္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနလိုသူႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ထြက္လိုသူ ဟု ဆုိၿပီး ခြဲျခား မွတ္ခ်က္တင္ျပခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဇြန္လ တတိယပတ္တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ ကက(ၾကည္း) ေလးလပတ္ မတိုင္မီ အရာရွိမ်ားဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ အဆုိပါ အရာရွိအတြင္းေရး မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ခြဲမွဴး/ရင္းမွဴး တက္ေရာက္ထားမႈ၊ တိုက္ပြဲေထာက္လွမ္းေရး(Combat/Counter) တက္ေရာက္ ထားမႈ၊ တိုက္/စည္းသင္တန္းတက္ေရာက္ထားမႈ၊ Senior Law(ဥပေဒဒီပလိုမာ) တက္ေရာက္ထားမႈ စတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားပါ အက်ံဳးဝင္ၿပီး အရာရွိမ်ားစာရင္းအား သီးျခားျပဳစုခုိုင္းပါတယ္ ဒါအျပင္၊ အရပ္ဘက္ ၀န္ႀကီးဌာန အခ်ိဳ႕သို႕ ေျပာင္းလဲထမ္းေဆာင္ေစမည့္ ေလတပ္မွ အရာရွိအခ်ိဳ႕ အားေရြးခ်ယ္ေနတယ္လို႔လည္းသိရွိရပါတယ္။

တပ္မေတာ္(ေလ)ရဲ႕ အေရးကိစၥ အားလံုးအား ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ကိုယ္တိုင္ တိုက္ရိုက္စီမံေဆာင္ရြက္ေနတာေၾကာင့္ ကိစၥအမ်ားစု အား ေလတပ္ရဲ႕ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေလ)ပင္ မသိလုိက္ရဘဲ၊ တခါတရံ အစည္းအေ၀းခန္းထဲေရာက္မွသာ သိရွိရေသာေၾကာင့္ စစ္ဦးစီးအရာရွိမ်ားအပါ အ၀င္ စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္(ေလ)ပါ ကသိကေအာက္ႏွင့္ မၾကာခဏ ဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ယခု စီမံမႈဟာ ေကာလဟလ အျဖစ္ၾကားသိေနရတဲ့တပ္မေတာ္(ေလ) W.E ဖြဲ႕စည္းပံုအားျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္ အင္အား တခ်ိဳ႕ေလွ်ာ့ခ်မည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ အုပ္မွဴး တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း DSA 41 ႏွင့္ 42 မွ ဗိုလ္မွဴး တင္ၿပီးစ အရာရွိ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ DSA 44,45 မွ အရာရွိ အခ်ိဳ႕၊ တပ္မေတာ္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္း DSTA ၃၊၄၊ ၅ မွ စက္မႈလက္မႈအရာရွိအခ်ိဳ႕ တို႕ကလည္း ထြက္ခြင့္တင္ျခင္း၊ တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္ေနရာ အေရအတြက္မွာ ၅၀ ဦးခန္႕ရွိလာေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္(ေလ)အရာရွိ မ်ားရဲ႕ စိတ္ဓါတ္/စည္းကမ္း ဆိုင္ရာကို ေဆြးေႏြးရန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ သံုးသပ္ေနေၾကာင္း စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အားဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔လာပါတယ္။

No comments: