.

.

.

March 4, 2011

အေစးမကပ္တဲ့ ရကတတုိင္း စည္း/ ေကာ္ရဲ႕ဒုကၡ အပိုင္း(၁)


တပ္မေတာ္အတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကကျပည္မွ ဦးစီးကာ တပ္မေတာ္ စည္းရုံးေရးေကာ္မတီကို တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္အလုိက္ ဖြဲ႔စည္း လႈပ္ရွားခဲ့ေပမဲ့ စားဝတ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမႈ၊ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အမိန္႔တာဝန္မ်ား ခိုင္းေစမႈ၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္း မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ အရာရွိစစ္သည္မ်ား စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ရရွိေအာင္ စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္း မရွိေသးေၾကာင္း စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သံုးသပ္တင္ျပလာပါတယ္။


နမူနာ အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အျခာက်တဲ့ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားအေပၚ တုိင္းစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ က်ားကန္ၿပီး အႏိုင္ႏုိင္ စည္းရုံုးေနရတဲ့ သတင္းမ်ား ရရွိထားရာ ဆက္တိုက္ တင္ျပေပးသြားပါမယ္။ ေရွးဦးစြာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၅) ရက္ေန႔ ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမွတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပတဲ့ တုိင္းစည္းရုံးေရး ေကာ္မတီရဲ႕ (၁၂/ ၂၀၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးသတင္းနဲ႔ ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ားကို စစ္ဘက္နီးစပ္သူမ်ားက စည္းလံုးျခင္းရဲ႕အင္အား ဝက္ဘ္ဆိုဒ္သို႔ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္……

စဥ္


အဆင့္/ အမည္

ရာထူး

၁။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းထြန္း


တိုင္းမွဴး၊ ရကတ

၂။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ကိုကိုႏုိင္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ တဆတ

၃။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သဆတ

၄။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ တင္ေမာင္ေအး

တပ္မွဴး၊ ဆရက (၁)

၅။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ထြန္းထြန္း

တပ္မွဴး၊ တအက


၆။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိန္လင္း

တပ္မွဴး၊ တဆရ (၂)

၇။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဖုန္းျမင့္ထူး

ေခတၱတပ္မွဴး၊ သမတ (၁)

၈။


ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင့္ဆန္း

စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ စဗဟ (၁)၊ ရကတ

၉။


ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး

တင္ေအာင္ထြန္း

ယာယီစစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ စဗဟ (၂)၊ ရကတ

၁၀။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး လွျမင့္စိုး


ယာယီစစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ စဗဟ (၃)၊ ရကတ


၁၁။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ဝင္း


ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ရကသ (၂)

၁၂။


ဗိုလ္မွဴးႀကီး ျမဝင္းေမာင္


တပ္မွဴး၊ စခတ (၁)

၁၃။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္စိုး


ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ရကသ (၂)

၁၄။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္ေအး


တပ္မွဴး၊ စရက (၂)

၁၅။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး တင့္ေဆြ


ေခတၱတပ္မွဴး၊ ပထပ

၁၆။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရဲဝင္းဦး


စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)

၁၇။

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္တင္

စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)

(စစ္ဘက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရး)

၁၈။

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီ ေအာင္မ်ိဳးသန္း

စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)

(စစ္ေဆးေရး)

၁၉။


ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခင္ေမာင္ထြန္း

ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း)

(ျပည္သူ႔စစ္)

၂၀။

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးႏုိင္

ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) (စစ္ေရး)


၂၁။


ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းေထြး

ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) (စစ္ေရး)

(ေငြစာရင္း/ မွတ္တမ္း)


၂၂။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး လူေဇာ္

ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း)

(စစ္ေထာက္) (ျဖည့္တင္း/ ထိန္းသိမ္း)


၂၃။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး သက္ႏုိင္ဝင္း

ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း)

(စစ္ေထာက္) (ျဖည့္တင္း/ ထိန္းသိမ္း)


၂၄။

ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဝင္းျမင့္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ တစသ (၁)


၂၅။

ဗိုလ္မွဴး ဇင္ဝင္းထြဋ္

စစ္ဦးစီး (ဒု) တာဝန္/ လကရ

အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏုိင္သူမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တာဝန္အရ အစည္းအေဝးသို႔ မတက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါ-


စဥ္


အဆင့္/ အမည္

ရာထူး

၁။


ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ျမင့္ဟိန္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ တတက (၁)

၂။

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိုးဝင္း

တိုင္းဦးစီး (ဗိုလ္မွဴးႀကီး)


၃။


ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထင္ေဇာ္ဝင္း


ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ တကအ

၄။


ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဆန္းညြန္႔ဦး

တပ္မွဴး၊ စရက (၁)

၅။


ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး

ထြန္းထြန္းဝင္း

လက္ေထာက္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္


အစည္းအေဝးသို႔ ကိုယ္စားတက္ေရာက္ၾကသူမ်ား

ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကိုယ္စား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္-

စဥ္

အဆင့္/ အမည္

ရာထူး

၁။

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးမင္းသူ

တတက (၁)

၂။

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ထြန္း

ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ တကအဖိတ္ၾကားထားသျဖင့္ တက္ေရာက္ၾကသူမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဖိတ္ၾကားထားသျဖင့္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္-စဥ္


အဆင့္/ အမည္

ရာထူး

၁။


ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္မိုး


တမခ (၁၁)

၂။ဗိုလ္မွဴးေမာင္ေမာင္
တမခ (၇၇)၃။


ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေစာၾကည္ႏုိင္

စကခ (၄)

၄။


ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး လြင္စိုး

တပ္နယ္မွဴး၊ တနမ (ရန္ကန္)

၅။


ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး စန္းယု

တပ္နယ္မွဴး၊ တနမ (ေမွာ္ဘီ)


၆။


ဗိုလ္မွဴး/ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္ေအာင္

ခလရ (၁၆)

၇။


ဗိုလ္မွဴး ရဲရင့္ေအာင္

ယာယီတပ္ရင္းမွဴး၊ ခလရ (၇၀)

၈။


ဗိုလ္မွဴး တင္ေအာင္ေဆြ

ယာယီတပ္ရင္းမွဴး၊ ခလရ (၈၂)

၉။


ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး

ေက်ာ္ေက်ာ္ေခါင္

တပ္ရင္းမွဴး၊ ခလရ (၉၀)

၁၀။

ဗိုလ္မွဴး ဆန္းေဌးေမာင္


ယာယီစစ္ဗ်ဴဟာမွဴး၊ ခလရ (၉၀)


၁၁။

ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စြာေအာင္


ခလရ (၁၃၉)

၁၂။


ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္လိႈင္


တပ္ရင္းမွဴး၊ ခလရ (၁၄၆)

၁၃။
ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးေအာင္


တပ္ရင္းမွဴး၊ ခမရ (၄၃၅)

၁၄


ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ျမသန္း

တပ္ရင္းမွဴး၊ ခမရ (၄၃၆)၁၅

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မိုးျမင့္ေက်ာ္

တပ္ရင္းမွဴး၊ ခမရ (၅၃၂)


၁၆


ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ထူးလိႈင္

တပ္ရင္းမွဴး၊ ခမရ (၅၃၃)


၁၇

ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးညြန္႔ေအာင္

တပ္ရင္းမွဴး၊ အဆရ (၁)


၁၈

ရဲမွဴး သန္းလြင္

ရတရ


၁၉

ရဲမွဴးၿငိမ္းေဆြ


ရကဖ၂၀

ဦးၾကည္ျမင့္

ဦးစီးအရာရွိ၊ အကစNo comments: