.

.

.

December 14, 2008

သခၤါရ တရား န႔ဲ စစ္အာဏာရွင္မ်ား - အပိုင္း(၁၀)

ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္းရဲ ႔ ကေတာ္ ေဒၚမာလာတင့္ အေနနဲ႔ အိမ္ေတာ္ႀကီး အ၀င္အထြက္အတြက္ တံခါးမရွိ၊ ဓားမရွိ ၀င္ထြက္ခြင့္ ရသြားသူ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ ႔ ေယာကၤ်ား ဗုိလ္ခင္ေမာင္သန္းကို ယေန႔ ထက္တိုင္ မႀကီးမငယ္နဲ႔ ``ကုိကို´´ လုိ႔သာ လူေရွ ႔သူေရွ ႔ မေရွာင္ ေခၚေ၀ၚၿပီး လင္ေတာ္ေမာင္ ေနရာ ရရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းသူ အျဖစ္ စစ္တပ္ အသုိင္းအ၀ိုင္းအတြင္း နံမည္ႀကီးခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အၾကင္နာ အျပည့္ နဲ႔ ခ်စ္ ေယာက်ၤား ဗုိလ္ခင္ေမာင္သန္းအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့တဲ့အျပင္ လူေရွ ႔သူေရွ ႔ ေတာင္ မေရွာင္ဘဲ ``ကိုကို´´ လုိ႔ မႀကီးမငယ္ ေခၚတဲ့ ေဒၚမလာတင့္

ဆရာေကာင္း တပည့္ ပန္းေကာင္းပန္ ဆုိသလို သူမရဲ ႔ သမီး ဟာလည္း လင္ေကာင္မေပၚ ဗိုက္ထြက္ခဲ့ျပန္ရာ ထံုးစံအတုိင္း စစ္ဗိုလ္ လဒူ တစ္ဦးနဲ႔ ဖိအားေပး အၾကပ္ကိုင္ ဖမ္းေပးစား ခဲ့တဲ့ ကိစၥမွာလည္း နံမည္ႀကီးခဲ့ပါတယ္။ သူမနဲ႔ အၿပိဳင္ ကစထမွဴး ကေတာ္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ တင္လင္းျမင့္ဟာလည္း ေခသူ မဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ က်င္းပရာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ရွိ Beauty Saloon အလွျပင္ဆိုင္မွာ အခ်ိန္ျပည့္ သြားေရာက္ အလွျပင္ ေနခဲ့ၿပီး ``မမ´´ လို႔ ေခၚမွ ႀကိဳက္တဲ့ မုိးထိေအာင္ ေလွကားေထာင္ေနသူ အာဏာရွင္ ကေတာ္ႀကီးေတြအျဖစ္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကတာကို ေတြ႔ေနရလို႔ ေအာက္ေျခက စစ္တပ္ အသိုင္းအ၀ုိင္း အေနနဲ႔ ခ်ိဳ ႔တဲ့ ေနရတဲ့အတြက္ ၾကည့္ရတာ ေအာ့ႏွလံုး နာစရာ ျဖစ္ေနရပါတယ္။

ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္းဟာ တပ္မ (၁၁) တပ္မမွဴး ျဖစ္လာတဲ့အခါ ေလွသဘင္ပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ရာထူး လုိခ်င္ေနရာ ထိပ္ပုိင္းအာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊနဲ႔ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔တုိ႔ အၾကား မေက်မလည္ ျဖစ္ခဲ့ရတာေလးလည္း တင္ျပပါဦးမယ္။


ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔က ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္တဲ့ ေရတပ္က ဌာနခ်ဳပ္မွဴး တစ္ဦးကိုသာ ေလွသဘင္ပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ ေပးအပ္လိုခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊကေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ မေဟသီ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ကို အစြမ္းကုန္ ``ဖား´´ ထားတဲ့ ေဒၚမာလာတင့္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခင္ေမာင္သန္းကုိသာ မဆီမဆုိင္ ေလွသဘင္ပြဲ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္လိုတာေၾကာင့္ ဗုိလ္သန္းေရႊနဲ႔ ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔တုိ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲကာ အေသးအဖြဲေလးက အစ မေက်မလည္ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

4 comments:

kyaw said...

ကိုဖိုးတရုတ္ ခင္ဗ်ား မာလာတင့္ ဟာအိမ္က ဃာဥ္ေမာင္း ရဲေဘာ္နဲ ့ ဇာတ္လမ္းရွိဖူးပါတဃ္.
သမီးျဖစ္သူ ေဟမာ ရဲ ့ ေယာက်ၤား၀င္းေမာင္ ကဗိုလ္မွ ူးခ်ုပ္ျဖစ္ေနပါျပီ။ သူနဲ့ ကိုယ္၀န္ ရခဲ့တာက မိုးေအာင္ေဆြ(ခ)Ice Man ျဖစ္ပါတယ္။ခုထိလဲ တြဲတံုးပါဘဲ။

ကုိဖိုးတရုတ္ said...

အခုလို ၀င္ေရာက္ေရးသား ေျပာဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ ကို Kyaw. ေနာက္ထပ္ သိေသးတာေတြ ရွိေသးရင္လည္း ဆက္လက္ မွ်ေ၀ေပးပါလုိ႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။

Methalone said...

ukdzkd;w&kwfusaemfaojcmajym Ekdifwmwcku Akdvfcifarmifoef;uawmf[m pdefpDaom 0ufr tjyifxGuf qkdifrSm acgif;avsmfwmutp tdrfaz: wpfa,mufvkd vkdufay;&ygw,f/ 0ufreJh vkdufvmawmh ydefydef? rJrJ eJh trsdK;orD; qkdawmh omrmef &Jar vkdhbJtrsm;u xifBuygw,f/ wDAGDxJ ay:vmawmhrS awGhwJholu wkdif;rI;uawmfrSef; odygawmhw,f

ကုိဖိုးတရုတ္ said...

ကို Methalone ခင္ဗ်ား..

ေကာင္းလိုက္တဲ့ ေကာ္မန္႔ေလးပါဘဲ... အခုလို ေျပာျပတဲ့ အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဗ်ာ.. တျခား သိေသးရင္လည္း ဆက္လက္ မွ်ေ၀ေပးၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ ကို Methalone ေရးထားတာ Winburmese Font ျဖစ္ေနလို႔ ကြ်န္ေတာ္ Zawgyi Font ေျပာင္းၿပီး ေအာက္မွာ ျပန္ေရးေပးလိုက္ပါတယ္..

Methalone said...
ကုိဖုိးတရုတ္ က်ေနာ္ေသခ်ာေျပာ ႏုိင္တာတခုက ဗုိလ္ခင္ေမာင္သန္းကေတာ္ဟာ စိန္စီေသာ ဝက္မ အျပင္ထြက္ ဆုိင္မွာ ေခါင္းေလ်ာ္တာကအစ အိမ္ေဖၚ တစ္ေယာက္လုိ လုိက္ေပးရပါတယ္၊ ဝက္မနဲ့ လုိက္လာေတာ့ ပိန္ပိန္။ မဲမဲ နဲ့ အမ်ိဳးသမီး ဆုိေတာ့ သာမာန္ ရဲေမ လုိ့ဘဲအမ်ားက ထင္ၾကပါတယ္၊ တီဗြီထဲ ေပၚလာေတာ့မွ ေတြ႔တဲ့သူက တုိင္းမွဴးကေတာ္မွန္း သိပါေတာ့တယ္