.

.

.

February 3, 2009

စည္းလံုးညီညာ တုိ႔အင္အား ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔သား - အပုိင္း(၂)

စစ္မွန္ေသာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္ - အပိုင္း(၂)

ေဆာင္းပါးရွင္ - ဗုိလ္ေစာေစးထူး

အမွန္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ တစ္စုသည္ တပ္မေတာ္ထဲ၌လည္း ႏွိပ္ကြပ္သည္မ်ား ရွိ၏။ တပ္မေတာ္၌ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ နာဂ၊ ၀၊ ပေလာင္၊ အခါ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ဗမာ၊ ကယား၊ ကရင္ လူမ်ိဳးအစံု ရွိပါသည္။ (A) ပုိး (B) ပုိး (C) ပုိးဟု အမ်ားသိ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေရေရလည္လည္ ႏွိပ္ကြပ္၏။ မ်ိဳးဆက္ျဖတ္၏။ (A) ပိုး ဆုိသည္မွာ HIV/AIDS ေရာဂါရွိသူမ်ား ျဖစ္၏။(A)ပိုးကို အနားေပးရမည္မွာ သင့္ေလွ်ာ္ပါသည္။

(B)ပိုး ကေတာ့ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ ေရာဂါ ရွိသူမ်ား ျဖစ္၏။ (B) ပိုးေရာဂါေၾကာင့္ အနားေပး ေစရကာမူ တစ္သက္လံုးပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာ စစ္မႈထမ္း ခဲ့ရသည္ကုိ မေထာက္။ လက္လြတ္စပယ္ ဖယ္ထုတ္၏။ (B) ပုိးဆုိသည့္ အသည္းေရာင္ အသား၀ါ (B)ကို ကုသေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ ကာကြယ္ပညာေပးေရး အစီအစဥ္ မရွိ။ ထိုေရာဂါရွင္မွာ တာ၀န္ကို ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း နယ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေပးလိုက္သည္။ ထူးဆန္းသည္မွာ တရုတ္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဗမာ စစ္တပ္၌သာ (B) ပုိးေၾကာင့္ တပ္မွ အနားေပးမႈ ရွိျခင္းႏွင့္ အရာရွိမ်ားကုိသာ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္၏။

(C) ပုိး ဆုိသည္မွာေတာ့ အျခားဘာသာ၀င္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးတက္လမ္း မရွိျခင္း ျဖစ္၏။ အျခား ဘာသာ၀င္မ်ားမွာလည္း ဗမာ အနည္းငယ္သာ ရွိၿပီး အျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု အရာရွိမ်ားသာ အမ်ားစု ျဖစ္၏။ ယင္းအရာရွိမ်ား အေနႏွင့္ စစ္သက္ၾကာရွည္ၿပီး စစ္ေရး အေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူမ်ား၊ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ား၊ စစ္သား ပီသသူမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ရာထူးတက္ခြင့္ မရၾကေတာ့သျဖင့္ အေတြ႔အႀကံဳလည္း နည္းသည့္ ေနာက္ေပါက္ Junior အရာရွိငယ္မ်ား လက္ေအာက္၌ မ်က္ႏွာငယ္စြာ အမႈထမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကရေလသည္။

အခ်ိဳ ႔လည္း ဇနီးမွာ အျခားဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေန၍ ရာထူး မတက္မည္ စုိးသျဖင့္ သာသာ ေျပာင္းၾကရသည္။ အခ်ိဳ႔လဲ အႏွိမ္ခံ ဘ၀ျဖင့္ ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ၾကသလို အခ်ိဳ ႔လည္း လည္သလို အရပ္ဘက္ ေျပာင္းသြားၾက၏။ အခ်ိဳ ႔လည္း မခံရပ္ႏုိင္၍ ႏႈတ္ထြက္ရ၏။ တႏြယ္ငင္ တစင္ပါ ဆိုသလို မိသားစုပါ ဒုကၡ ေရာက္ေတာ့သည္။ မည္သည့္ ျပစ္မႈမွ မက်ဴးလြန္ရပါပဲ ဤသုိ႔ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမွာ အျခားလူမ်ိဳးစုအေပၚ ဖိႏွိပ္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ ဥာဏ္ပညာ အေျမာ္အျမင္ နည္းၿပီး၊ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ စစ္အာဏာရွင္တစ္စုေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈ မွာ စာရြက္ မ်က္ႏွာေပၚ၌သာ ရွိၿပီး၊ လက္ေတြ႔ ျဖစ္မလာခဲ့ေခ်။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္ “ငါး တစ္ေကာင္ႏွင့္ တစ္ေလွ လံုး ပုတ္” ရ၏။ အျခား လူမ်ိဳးစုမ်ားက ဗမာလူမ်ိဳးစုကုိ အထင္အျမင္ လြဲမွားၾကရသည္။ အမွန္ေတာ့ ဘာသာေရး ဆုိသည္မွာ ေလာကီအဆံုးအမမ်ား ပါ၀င္ ေနေသာ္လည္း မသိမျမင္ ႏိုင္သည့္ ေနာင္လာ လတံၱ ဘ၀ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ေလာကုတၱရာ ကိစၥသာ ျဖစ္သည္။ စစ္တုိက္ေစာ္ကား အႏိုင္က်င့္၍၊ ေငြေၾကး ရာထူး မက္လံုးေပး၍ ၊မ်ိဳးပြား၍ ၊အဓမၼျပဳ မေကာင္းႀကံ၍၊ အာဏာျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ စသျဖင့္ မစည္းရံုးအပ္။

လူတစ္ဦးခ်င္း အခြင့္အေရးအရ ကုိယ္ယံုၾကည္ရာ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိ၏။ ေယာကၤ်ားက ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတစ္ခု၊ မိန္းမက ယံုၾကည္ရာ ဘာသာတစ္ခု တစ္အိမ္ထဲ ဘုရားစင္ ႏွစ္ခုလဲ ရွိႏိုင္၏။ တရား၀င္ အမိန္႔ မထုတ္ေသာ္လည္း ရာထူးတက္ခြင့္ ပိတ္ကာ ဘာသာေရးကုိ သြယ္၀ုိက္ထိပါးျခင္းသည္ အႏိုင္က်င့္ခံရျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရး တျခားစီ ျဖစ္၏။ တပ္ထဲ ၀င္ကာစကလည္း ဤ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္ မဟုတ္။ စစ္မႈထမ္း စာခ်ဳပ္၌လည္း မပါ။ ဗုဒၶဘာသာကို ဦးစားေပးသည္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို သတ္ျဖတ္ႏွိမ္နင္းသည္ မွာလည္း အေရ့ွ အေနာက္မညီ၊ အာဏာရွူးမႈ သက္သက္ သာလွ်င္ ့ျဖစ္ေခ်သည္။

ျပန္လည္၍ ခ်ဳပ္ၾကည့္လွ်င္ ဤ စစ္အာဏာရွင္ တစ္စုသည္ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကုိ အႏိုင္က်င့္ ေစာ္ကားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၄င္းတုိ႔ အာဏာႏွင့္ ကုိယ္က်ဳိး စီးပြားေရးအတြက္ စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ကာ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုႏွင့္ တုိက္ေပး၍ ေသြးခြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကုိလည္း လမ္းမွားသုိ႔ ပုိ႔လွ်က္ရွိ၏။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က ထိခိုက္ေစ လွ်က္ ရွိသည္။

ဤ စစ္အာဏာရွင္ ႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ေရွ ႔ ခရီးဆက္၍ မျဖစ္ေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးကုိ ဤ အေျခအေနဆုိးမ်ားမွ ကယ္တင္ကာ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ၊ ျပည္သူလူထု၏ အာဏာရွိမႈမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ တင္ေပးရန္ ယေန႔ တပ္မေတာ္၌ တာ၀န္ရိွသည္။ “စစ္အာဏာရွင္ တပ္မေတာ္” မွ “ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္” ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ယေန႔ တပ္မေတာ္၌ လံုး၀တာ၀န္ရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္ကုိ ဖယ္ရွားၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီ ၀ါဒကုိ ထူေထာင္ေပးႏိုင္မွ တုိင္းရင္းသား အားလံုး တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခံစားရင္း ရင္တြင္းမွ အမွန္တကယ္ ခ်စ္ခင္မႈျဖင့္ ရရွိလာေသာ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမည္။

ဒီမုိကေရစီ စနစ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါက ကခ်င္ျဖစ္ေစ၊ ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း ျဖစ္ေစ မည္သူမဆုိ သမၼတ/၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ တန္းတူရည္တူရွိေသာ စနစ္ရွိမွသာ အျမင္ကြဲျပား၊ ျခားနားမႈမ်ားလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြား ေပမည္။ ယေန႔ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက ဤအေျခအေနကို ေတာင့္တပါ၏။ ျပည္သူလူထု၌ စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အျမင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွိၿပီး ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းလည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက ရွိေနခဲ့ပါၿပီ။ ၄င္းတုိ႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္က်ိဳးမမက္ ႏုိင္ငံႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူလူထု အတြက္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနေသာ စစ္အာဏာရွင္ တစ္စုကုိ ဖယ္ရွား၍ ေအးခ်မ္းစြာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေပး ႏိုင္ပါမွ ျပည္သူလူထု ခံစားေနရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားမွ လြတ္ကင္းၿပီး အမွန္တကယ္ တုိးတက္ေသာ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚထြန္းလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေက်ာင္းသား၊ ဘုရားသားေတာ္မ်ားလည္း အဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။ သူတုိ႔တြင္ လက္တြဲရန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသာ လုိပါေတာ့သည္။ အခ်ိန္မ်ားစြာ မရွိေတာ့ပါ။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ေစတနာမွန္ကန္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ ရွိေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တပ္မေတာ္ကုိ စနစ္တက် စုစည္းျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု အေပါင္းအား ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ လမ္းမွန္ေပၚ အေရာက္ ပုိ႔ေပးၾကပါရန္ ေလးေလးစားစား တုိက္တြန္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားကို အေလးထား ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း၏ လူမ်ိဳးဆိုသည့္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဟခ်က္ႏွင့္ ေအးအတူပူအမွ် တန္းတူ ညီမွ်ေစလိုသည့္ ဆႏၵကို တင္ျပေပးလိုက္ရပါသည္။

“လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ သုခ၊ဒုကၡ အတူခံစားၾက ၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ိဳးခ်င္းထပ္ျပီးလွ်င္ နွစ္ပရိေစၦဒရွည္လွ်ားစြာ တမိ်ဳးတစားတည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႕ကို စုေပါင္း၍ ေခၚေဝၚၾကျခင္းသာ ျဖစ္၏။ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရား ၊ ေျပာဆိုသည့္ စကားတို႕ကို အေလးထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း စင္စစ္မွာ ေအးအတူ ပူအမွ် ၊ ေကာင္းတူဆိုးဖက္ ပူးေပါင္းေနလိုေသာ အစဥ္အလာ ဆႏၵအေပၚတြင္ ဝံသာႏုရကိၡတ တရားသည္ တည္ေနေပသည္။”
ဗိုလ္ခ်ဴပ္ ေအာင္ဆန္း

1 comment:

ေမ့သမီး said...

ဟုတ္တယ္။ သူတို႕မေကာင္းတာနဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြ က ဗမာလူမ်ိဳးေတြကို အေကာင္းမထင္ေတာ့ဘူး။ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးဆိုတာ စာရြက္ေတြေပၚမွာ ပဲရိွေနတာၾကာၿပီ။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ ေတာ့လိုၿပီထင္တယ္။